Skip to main content

Учредява се Национална гражданска инициатива „Правосъдие за всеки“ за провеждане на съдебната реформа

By 16.07.2015юли 17th, 2015Новини

Седмица след като Парламентът гласува на първо четене предложенията за промени в Конституцията на Република България Инициатива „Правосъдие за всеки“ ще свика събрание за учредяване на Национална гражданска инициатива по реда на глава трета от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Това съобщиха на пресконференция в четвъртък (16.07.2015 г) членовете на организацията.

Uchredyavane

Според член 44 от нормативния акт, чрез Национална гражданска инициатива могат да бъдат правени предложения до Народното събрание или до органите на централната изпълнителна власт, за решаване на въпроси от национално значение. Затова през летните месеци „Правосъдие за всеки“ пропорционално ще увеличава натиска си за провеждане на необходимата реформа на съда и прокуратурата.

Заедно с подписката, която от Инициативата ще събират в градовете, ще се организира и информационна кампания и обществени дискусии по предложенията за промени в системата на правораздаването.

„Законът не изисква НГИ да събере определен брой подписи, но ще очакваме подкрепа от всички граждани, от различни социални групи, етноси, хора с различни политически убеждения, от прогресивни хора, които вярват, че изчистването на съдебната система ще доведе до изчистване на всичко останало. Ще сме благодарни на всеки един човек, който участва в подписката, но е и доброволец в нейното събиране. Ще разчитаме само на гражданите и няма да използваме „инфраструктурата“ на нито една политическа партия или друга форма на сдружаване“, заяви Петромир Кънчев.

От Инициатива „Правосъдие за всеки“ вече проведоха поредица срещи с парламентарно представени политически партии, пред които изложиха своите виждания за реформа на системата. След първото четене на основния закон в Народното събрание обаче те искат да задължат институцията да се произнесе по предложенията им.

Законът за референдумите задължава законодателния орган да вземе отношение по подписка, внесена от граждани до 90 дни след завеждането ѝ в деловодството на НС.

Петте искания за промяна от страна на Инициатива „Правосъдие за всеки“, по които ще се търси подкрепата на гражданите и ще бъде поискано мнението на Парламента, са:

  1. Прокуратурата да бъде също включена в реформата на Съдебната власт, като се предложи изменение в чл.126 от КРБ, с което да се премахне методическото ръководство на Главния прокурор върху дейността на всички прокурори. Функциите и правомощията на Главния прокурор да бъдат ограничени до административно и организационно ръководство на Прокуратурата и общ надзор за точното и еднакво приложение на закона от всички прокурори. По този начин ще бъде гарантирана независимостта и вътрешното убеждение в работата, както и оперативната самостоятелност на съответно компетентния прокурор. Този принцип да бъде последващо развит на законово ниво /ЗСВ и НПК/, като отпаднат т.нар. задължителни писмени указания в работата му и безусловното подчинението на всеки прокурор на по-горестоящия по длъжност.
  2. Намаляване мандата на Главния прокурор от седем на пет години, като се въведе и периодична оценка на дейността му по ръководене на Прокуратурата и осъществяването на наказателната политика в края на третата година от мандата му. Отрицателна оценка от Пленума на ВСС за справянето му със служебните задължения по ръководството на Прокуратурата, както и при неприемане на годишния доклад за прилагането на Закона и дейността на Прокуратурата или при уронване престижа на Съдебната власт е основание за предложение на ВСС до Президента за освобождаването му от поста. Решението за това се взима с мнозинство от 2/3 от състава на Пленума на ВСС.
  3. Въвеждане на Конституционно ниво, в чл.126 (чл. 127) от КРБ на длъжността „Заместник главен прокурор” за борба с корупцията във висшия управленски ешелон на Държавата, който може да образува и ръководи досъдебни производства и да внася обвинителни актове в Съда на самостоятелно основание и без възлагане от Главния прокурор, по сигнали и жалби на граждани и държавни институции. Избира се и се отчита за дейността си пред ВСС ежегодно. Може да бъде освободен при системно несправяне със задълженията си и накърняване престижа на Съдебната власт.
  4. Намаляване на Парламентарната квота във ВСС от 11 на 7 членове и избор на тези членове с квалифицирано мнозинство от 2/3 от общия брой на народните представители, с цел решително намаляване на възможностите за политическа намеса в работата на административния и кадрови орган на Съдебната власт. В ЗСВ да бъдат подробно развити точните критерии, на които следва да отговарят избираемите от Парламента членове на ВСС, които да пояснят обширното понятие “високи професионални и нравствени качества”, въведено на конституционно ниво.
  5. Подкрепяме предложеното в Конституционния проект на управляващото мнозинство разделяне на ВСС на две колегии – съдийска и прокурорска, като считаме това за изключително важно с оглед осигуряване независимостта на съдиите при решаването на техните кадрови и административни въпроси. Но трябва да се добави, че Пленумът на ВСС, в който влизат и прокурорите и следовател, не може да взима решения по никакви въпроси, касаещи съдийски назначения, кариерно израстване, атестиране и дисциплинарни производства спрямо съдии. Предложението за избор на председатели на ВКС и ВАС да се прави до Пленума на ВСС само от съдийската колегия, като Прокурорската колегия или отделни нейни членове да нямат право на предложения за ръководители на върховните съдилища, а само участват в обсъждането и гласуването.

В допълнение на гореизложените тези и идеи, които касаят ЗИД на КРБ, от Инициативата заявяват, че решително подкрепят заложената уредба на електронно правосъдие в ЗИД на ЗСВ, което ще улесни качествено достъпа до делата, бързината на процеса и ще гарантира прозрачност и ограничаване на възможни корупционни практики в съдебната система и се обявяват категорично ЗА.

Въвеждане на Електронно правосъдие, което на законово и процесуално ниво да гарантира електронното подаване на искове, размяната на съдебни книжа и дистанционен достъп до документите по делата в съдилищата, същото да бъде уредено в ЗСВ и да започне да се прилага в двугодишен срок.

Пет ключови идеи за Съдебна реформа на “Инициатива Правосъдие за всеки”

Писмо до депутатите

–––––––––––––––––

Инициатива „Правосъдие за всеки“ е независима гражданска общност, с мисията за установяване на справедливост в българското общество чрез независим съд и ефективно правораздаване, като задължително условие за социален и икономически просперитет.

Хората в тази общност са доказани професионалисти в своите области, в т. ч.  юристи и лидери на мнение с изявен интерес към каузите в защита на Обществото, независимостта и свободата му. Основната цел на Инициатива „Правосъдие за всеки“ е предприемането на конкретни действия и реализиране на смела и смислена реформа в съдебната система. Само по този начин ще бъдат гарантирани справедливостта за обикновения човек, върховенството на Закона и реалната борба с корупцията в ежедневието и във високите етажи на властта.

Инициатива „Правосъдие за всеки” посочва личности, които с делата си помагат да не губим вяра и проправят пътя към достойно бъдеще, в което истинското правосъдие ще е достъпно за всеки.

Допълнителна информация:

Ралица Вачкова
Инициатива „Правосъдие за всеки“
М: +359 878 848 408
https://pravosadiezavseki.com/