Skip to main content

Българите плащат скъпо за съдебна власт

By 26.08.2015август 31st, 2015Новини

LjuboЛюбомир Авджийски анализира колко струва съдебната власт на българите. Анализът е публикуван от Института за пазарна икономика. Сравненията показват, че нашата съдебна власт е сред най-скъпите в ЕС.

„Българите плащат едни от най-високите разходи за съдебна власт като процент от държавния бюджет спрямо останалите европейски страни със сходни или сравними съдебни системи.

В абсолютни стойности на разходите за съдебната власт, съотнесени към населението, България се нарежда в средата на таблицата, плащайки 29,3 евро на глава от населението, Испания отделя  32,36 евро, Полша – 47,5 евро, а Румъния – 21,3 евро на глава от населението. Единствено страни като Швеция и Швейцария са със значително по-високи разходи за съдебна власт на глава от населението – 107,15 евро за Швеция и 198,6 – Швейцария.”

България заема и едно от първите места по брой на магистрати – съдии и прокурори – на глава от населението, при това щатът на прокуроратурата се разраства.

„Прави впечатление, че по среден брой съдии на глава от населението България се нарежда в средата на таблицата спрямо останалите европейски страни, но по брой на прокурорите е на второ място сред всички изследвани страни* след Украйна, като средно за изследваните страни броят на прокурорите на 100 хил. души е 13,3.

От посочените данни е видно, че съдиите и прокурорите в България са с почти изравнен брой и ако прокурорският щат продължи да расте със същия темп, скоро ще надмине този на съда. Прокурорите и следователите обаче се занимават единствено с наказателни дела, докато компетентността на съдиите е разделена в граждански, наказателни, търговски и административни отделения и колегии.”

Ниската ефективност е основен белег на българската съдебна система. По различни причини това се отнася както за прокуратурата, така и за съда.

„Една от причините за високата численост, но ниската ефективност на прокуратурата е големият брой висящи дела и изключително дългата продължителност на наказателните производства, за които България е сред страните с най-много осъдителни присъди от Европейския съд по правата на човека.”

„Щатната численост при съдилищата е близка до средната за изследваните страни, но тук наблюдаваните проблеми са от различен характер. Сериозен и неразрешен с години е казусът с неравномерната натовареност на различните съдилища.”

Важно е средствата за съдебна власт да се харчат адекватно и ефективно, коментира Любомир Авджийски.

Вижте статията на уебсайта на Института за пазарна икономика.