Skip to main content

Кой пое ангажимент
за съдебна реформа:
„Движение Да, България”

By 24.03.2017март 23rd, 2021Новини, Събития

В самото навечерие на предсрочните парламентарни избори, които се провеждат на 26 март, идва краят на кампанията ни Поеми ангажимент за съдебна реформа. Повечето от адресираните политически формации не използваха тази възможност да изложат своите идеи за съдебната реформа и борбата с корупцията. Нямаше желания за дискусии и получихме само два попълнени въпросника.

Koalicia_DaBGЕто отговорите на коалиция „Движение Да, България“.

 1. 1. Като отговорна политическа сила, заявила готовност да бъде парламентарно представена, определяте ли съдебната реформа като основен свой приоритет?
Да  
2. Ако станете част от българския парламент ще инициирате ли процедура за изменение на Конституцията на Република България по предложенията на Инициатива „Правосъдие за всеки”, а именно :    
*  Въвеждане в Конституцията на длъжността заместник-главен прокурор за борба с корупцията във висшия управленски ешелон на държавата, който е независим от главния прокурор. Той оглавява антикорупционна прокуратура към ВКП, която да разследва, привлича към отговорност и поддържа обвинения за корупционни престъпления и престъпления по служба, извършени по високите етажи на държавната власт Да  
*  Премахване на методическото ръководство на главния прокурор върху дейността на всички прокурори или уточняване на конституционния текст, като се определят вида, параметрите и начинът на прилагане на това ръководство. Същото може да бъде само във вид на задължителни инструкции – общо по прилагането на закона и задължително за всички прокурори по принцип. Да –

Като се уточни изрично обема и начина на прилагане на това методическо ръководство

 
*  Намаляване на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет от 11 /единадесет/ на 5 /пет/ членове, като кандидатурите да постъпват от професионални, съсловни и граждански организации. Да  
*  Намаляване на мандата на членовете на ВСС от 5 на 3 години, без право на повторно избиране. Да  
*  Намаляване на мандатите на главния прокурор и на председателите на ВКС и ВАС от 7 на 5 години. Да – за главния прокурор  
*  Изменение на чл. 120 от Конституцията, с цел да се премахне възможността  чрез закон да се изключват от съдебен контрол дадени административни актове. Да  

 

 1. 3. Какви са мерките, с които представляваната от вас политическа сила възнамерява да съдейства съдебният процес да стане:
  – по-бърз – специализация на съставите

– въвеждане на е-правосъдие

– регулиране на натовареността на съдиите

– въвеждане на нова съдебна карта

– изваждане на част от производствата от съда или включването на допълнителни квалифицирани длъжностни лица при тяхното решаване (напр. заповедното производство)

– по-ефективен въвеждане на е-правосъдие

– регулиране на натовареността на съдиите

– въвеждане на нова съдебна карта

 

– по-справедлив

– по-прозрачен

– структурни и организационни реформи във ВСС

– повишаване самоуправлението на съдилищата

– подобряване на механизма за атестиране и кариерно израстване

– подобряване на специализацията, вкл. по права на човека, право на ЕС

– въвеждане на е-правосъдие

 

 1. 4. Възнамерявате ли да работите за въвеждане на електронното правосъдие, с какви мерки и в какви срокове?

Да. Да се спазят сроковете, предвидени в Закона за съдебната власт (след промените от 2016 г.), в секторната стратегия за електронно правосъдие, както и в Актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа.

 

 1. 5. Считате ли, че реформата в Българската адвокатура, в посока на осигуряване на реалното ù самоуправление, прозрачност в дейността и отговорност е неразделна част от цялостната съдебна реформа?

Да. Предвидили сме конкретни мерки.

 • Прозрачност в работата на адвокатурата като висшите и органи се задължават да публикуват решенията и протоколите от заседанията си на сайта на ВАдС.
 • Обсъждане на възможността за по-прецизно определяне в закона на действията, които могат да се извършват само от адвокати. По-добра уредба на статута на адвокатите и адвокатските дружества.
 • Обсъждане на възможността за изменение на закона за органите на адвокатурата и начина им на формиране, включително с възможност за формиране на ВАдС и ръководните органи на адвокатските колегии чрез използване на електронно гласуване. По-голяма автономия на адвокатските колегии.
 • Обсъждане на възможността за създаване на повече от една  адвокатска колегия на територията на съдебния район при наличие на повече от 2000 адвокати.

 

 1. 6. Смятате ли че главният прокурор трябва да се отчита за дейността си пред Народното събрание редовно и по конкретни поводи и при каква процедура? Следва ли и под каква форма да се уреди отделно дисциплинарната отговорност на главния прокурор за увреждащи върховенството на правото или престижа на съдебната власт, действия или бездействия, свързани с цялостното ръководство на прокуратурата? Считате ли направените изменения в ЗСВ в тази връзка за достатъчни?

Публичната отчетност на главния прокурор, вкл. пред парламента е от ключово значение за продължаването на съдебната реформа. Следва да се предвиди и възможност за неговото предсрочно освобождаване (импийчмънт) за извършени нарушения. В тази връзка предлагаме следните конкретни мерки:

 • Периодично отчитане на главния прокурор пред Народното събрание – упражняване на редовен надзор върху работата на прокуратурата от страна на Народното събрание чрез специална парламентарна комисия – в заседания открити за обществеността като бъде изслушан за движението на конкретни дела, обект на висок обществен интерес.
 • Намаляване мандата на главния прокурор на 5 години
 • Стриктно регламентиране на процесуалните възможности на главния прокурор при осъществяване на надзора за законност върху дейността на по-нискостоящите прокурори и формата на тяхното осъществяване;
 • Стриктно регламентиране на съдържанието, формата и правните последици на конституционното правомощие на главния прокурор за „даване на методически указания“ за дейността на прокурорите;
 • Незабавно премахване на правомощието на главния прокурор да сключва споразумения за създаване на съвместни звена с неидентифицирани процесуални права с други органи и институции.
 • В перспектива – Възможност за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор по предложение на парламента и указ на президента

Производството стратира по инициатива на ¼ от народните представители, подкрепено с мнозинство 2/3 от всички народни представители на основание тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт. Производството приключва с издаване на указ на държавния глава за освобождаване на главния прокурор.

 • Назначаване на независим заместник главен прокурор за противодействие на корупцията по висшите етажи на властта
  • определя се от пленума на ВСС и се отчита пред него и пред Народното събрание;
  • действията му по институционен контрол и движението на делата не подлежат на  контрол от  главния прокурор;
  • ръководи специализираната антикорупционна прокуратура (звено)
  • подпомага се най-пряко от ГДБОП и ДАНС, Агенция „Митници“, НАП
 • Механизъм за отчетност и възможност за ефективно разследване на главния прокурор, ако бъде обвинен по време на мандата си в извършването на тежко престъпление.
 • Отпадане на предварителните проверки – ограничаване на възможностите за злоупотреба с власт и натиск върху гражданите и бизнеса и по-добри гаранции за правото на защита в наказателния процес.
 • Въвеждане на изрична персонална отговорност на прокурорите, осъществяващи инстанционен контрол върху дейността на долустоящите прокурори, чрез забрана делата да се връщат за изпълняване на указания от долустоящия прокурор и пряко извършване на процесуалните действия от контролиращия прокурор.

 

7.Каква законодателна промяна е необходима според вас, за да се намали чувствително огромният брой наказателни преследвания, погасени по давност? Трябва ли да носят лична дисциплинарна и административна  отговорност магистратите, по чиято вина това се случва системно?

 • За да се реши този проблем, следва да се повиши капацитета на разследващите органи – прокуратура, следствие, полицейско разследване. От една страна, трябва да се подобри специализацията на полицейско разследване, да се подобри координацията между разследващите органи под надзора на прокурора. От друга страна, трябва да се създаде механизъм за оценка на качеството на  работата на прокурора в зависимост от тази на  следователя и разследващия полицай, които провеждат разследването под негово ръковоство и контрол и оценка на работата на следователя и разследващия полицай в зависимост от качеството на работата на прокурора и резултатите от разследването. Също така е необходимо да има съдебен контрол от пострадалия и неговите близки по отношение бездействието на прокуратурата по конкретни дела, както и съдебен контрол върху отказите за образуване на досъдебно производство.

 

 1. 8. Считате ли, че е нужно да се извършат независими разследвания по парламентарна процедура за наличие на данни за извършени и други престъпни деяния и от други лица около фалита и последващото ликвидиране на активите на КТБ, освен тези, за които има повдигнати обвинения; както и около възникването и изпълнението на задълженията на НЕК АД към руската компания „Атомекспортстрой“ по случая АЕЦ „Белене”, с резултатите от които да бъде сезирана прокуратурата?
 • Ако отговорът ви е положителен, моля посочете действията и мерките, чрез които възнамерявате да постигнете максимален ефект, както и в какъв срок.

Да. Предлагаме ефективно парламентарно разследване на случаи със сериозни съмения за политическа корупция – КТБ, АЕЦ „Белене“, Южен поток, „Яневагейт“ и др. Сроковете за създаване на независима разследваща комисия трябва да са възможно най-кратки след конституирането на новоизбраното Народно събрание.

9.Считате ли, че е нужно да се извърши щателна предварителна проверка на фактите и обстоятелствата, станали известни от записите по случая „Яневагейт”, като се изследват посочените връзки и неправомерни действия на замесените в тези разговори лица, независимо от общественото им положение и властови позиции? Следва ли да се предприеме процедура за временно отстраняване от длъжност на замесените лица, ако има основателни съмнения, че същите могат да повлияят на обективното и пълно разследване. Дали този скандален случай, според вас, представлява ярък пример за грубо нарушаване на принципа за разделение на властите, независимостта на съдебната система, като и на принципите на правовата държава, която да се управлява според Конституцията и законите на страната?

 • Ако отговорът ви е положителен, моля посочете подходящите мерки, които представляваната от вас политическа сила ще приложи в мандата си като парламентарно представена, за да се гарантира спазване принципа на разделение на властите и независимостта на съдебната система.

Да. Необходимо е конкретно и съдържателно разследване на „Яневагейт“, изясняващо участието на всички замесени лица, вкл. висши магистрати. Необходимо е да се гарантира независимост на разследващите от влияние както в рамките на строго йерархичната прокуратура, така и от политически влияния. Подобно разследване се изисква като мярка по доклада на ЕК в рамките на МСП.

За да не се случват подобни казуси, трябва да се гарантира независимост на съдебната власт. Конкретните мерки, които предлагаме са:

 •    Гарантиране на независимостта на съдиите чрез нов начин на формиране на членския състав на  Висшия съдебен съвет. Намаляване на парламентарната квота в съдийската колегия, за да се гарантира принципа за съдийско самоуправление от независим орган, състоящ в мнозинството си от съдии, избрани пряко от съдии
 • В перспектива – запазване на статута на ВСС като кадрови орган само по отношение на съдиите.
 • Намаляване на мандата на ВСС на 3 години.
 • Гарантиране на прозрачност на процедурата  и независимост на членовете на избирателното тяло, включително политическа и административна, при  изборите за попълване на състава на ВСС от съдебната, прокурорска и следствена квота.
 • Създаване право на органа, който е избрал съответния член на ВСС да поиска неговото отстраняване и прекратяване на мандата в случай на системни нарушения на етичните правила и уронване престижа на съдебната власт.
 • Председателите на ВКС и ВАС да се предлагат от съдийската колегия, а не от пленума на ВСС.
 • Последователно изпълняване на мерките от Актуализираната стратегия за продължаване на реформата на съдебната система – постоянен мониторинг и отчетност с участието на граждански и професионални организации.
 • Увеличаване правомощията на общите събрания на съдиите във връзка с кадровите  и други въпроси на  организацията и  дейността на съда като гаранция за самоуправлението на системата и въвеждане на задължение за годишни анализи на противоречиво разрешаваните спорове от съдебните състави.
 • 10. По какви критерии ще предложите и подкрепите личности за членове на състава на новия ВСС?

– Да са изявени професионалисти и авторитети, получили признанието на съответната юридическа общност;

– Да имат доказана биография в отстояване принципите за независимост на съдебната власт, да са били ангажирани с правозащитна дейност, да са се ангажирали с публични каузи;

– да имат доказана независимост от различни лобита и корпоративни интереси;

– да имат международен опит;

 1. 11. Предвиждате ли и в какви срокове промени в ГПК относно процедурата по издаване и обжалване на заповеди за незабавно изпълнение по чл.417 ГПК и осигуряване на ефективна защита по съдебен ред на правата на гражданите?

Със сигурност са необходими такива промени, които да защитят правата и законните интереси на гражданите от честите злоупотреби с посочената процедура.