Skip to main content

English version of the 7 key proposals for judicial reform

Седем ключови идеи за Съдебна реформа  на Национална Гражданска Инициатива „Правосъдие за всеки”

Основна наша цел е постигането на справедлив и достъпен съдебен процес за всеки гражданин, независим съд, както и ефективна, отговорна и отчетна прокуратура. Без тези три компонента не може да има справедливост в обществото и върховенство на закона. Тези идеи на Инициативата предлагаме на народните представители като ориентир в дебата по конституционните промени и промените в Закона за съдебната власт, а също и като отправна точка за изготвяне и внасяне на допълнителни предложения в обхвата на евентуално приетия на първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията.

  1. Изменение в чл. 126 от Конституцията, с което да се премахне методическото ръководство на Главния прокурор върху дейността на всички прокурори.
  2. Намаляване мандата на Главния прокурор от седем на пет години и въвеждане на оценка на дейността му по ръководене на прокуратурата и осъществяването на наказателната политика в края на третата година от мандата му. Намаляване на мандата на членовете на Висшия съдебен съвет от пет на три години, без право на повторно избиране.
  3. Въвеждане на Конституционно ниво, в чл.126 (чл. 127) от Конституцията на длъжността “Заместник главен прокурор за борба с корупцията” във висшия управленски ешелон на държавата. Той образува и ръководи досъдебни производства и внася обвинителни актове по сигнали и жалби на граждани и държавни институции, като е независим от Главния прокурор. Избира се и се отчита ежегодно за дейността си пред Висшия съдебен съвет. Може да бъде освободен при системно несправяне със задълженията си и накърняване престижа на съдебната власт.
  4. Намаляване на Парламентарната квота във Висшия съдебен съвет от 11 на 7 членове и избор на тези членове с квалифицирано мнозинство от 2/3 от общия брой на народните представители.
  5. Подкрепа за предложеното в проекта за изменение и допълнение на Конституцията на РБ разделяне на Висшия съдебен съвет на две колегии – съдийска и прокурорска. Предложението за избор на председатели на Върховния касационен съд и Върховния административен съд да се прави до Пленума на Висшия съдебен съвет само от съдийската колегия, като прокурорската колегия или отделни нейни членове да нямат право на предложения за ръководители на върховните съдилища, а само участват в обсъждането и гласуването. Пленумът на Висшия съдебен съвет, в който влизат и прокурорите и следовател да не може да взима решения по никакви въпроси, отнасящи се до съдийски назначения, кариерно израстване, атестиране и дисциплинарни производства спрямо съдии.
  6. Въвеждане на конституционно ниво на явно гласуване по всички въпроси в колегиите и Пленума на Висшия съдебен съвет, с цел пълна прозрачност и носене на лична отговорност за решенията в административния орган на съдебната власт.
  7. Изменение на чл. 120 от Конституцията на Република България, с което да се премахне възможността чрез закон да се изключват от съдебен контрол определени административни актове.

Считаме, че държавата и институциите са задължени да ни гарантират бърз, ефективен, прозрачен и справедлив процес, и затова подкрепяме с подписите си предложенията за съдебна реформа на инициативата „Правосъдие за всеки”.

 06.09.2015г.