Skip to main content
Tag

Правосъдие за всеки

Поздравителен адрес до Лаура Кьовеши

Поздравителен адрес до Лаура Кьовеши

By Новини, Становища

Уважаема Лаура Кьовеши,

Европейският съюз е на прага на нова съществена крачка в установяването на още по-високо ниво на един от основните си принципи, а именно върховенството на правото. Ролята на новия европейски орган ще бъде съществена в борбата с корупцията и измамите с европейски средства, което е сериозен проблем за съюза като цяло и особено за страните от Източна Европа. Лицето, което ще оглави за първи път новата структура ще има тежка и отговорна задача – да развие и утвърди новия орган, да докаже възможността за ефективна борба с корупцията на европейско ниво и да изгради работеща мрежа с местните съдебни органи.

Една от предпоставките за успех е сериозният подбор на кандидати и задълбоченото състезание измежду тях. Интегритетът, професионализмът и доказаните лични и професионални качества са абсолютно задължителни за стабилните основи на този нов пост в ЕС. Затова, ние от Правосъдие за всеки, следяхме отблизо и бяхме напълно убедени, че именно Вие, Лаура Кьовеши, не просто сте най-подходящият кандидат, но и този, който ще успее да убеди всички комисии и органи в своите качества и визия.

Множеството изслушвания, на които вие се представихте безапелационно като професионалист, атаките и съпротивата, която срещнахте, особено от страна на Румъния, които вие с достойнство и убедителност преодоляхте, доведоха да напълно логичния резултат на Вашето заслужено избиране за първи европейски главен прокурор. Стотици хиляди хора в България, където доверието в институциите и в частност в съдебната система е на критично ниско ниво, приеха избирането Ви на този пост с огромна въодушевление. Във Ваше лице те виждат единствената надежда, че нещо може да се промени.

Приемете нашите най-сърдечни поздравления за огромния Ви личен успех и за постоянството Ви в борбата с корупцията, което ви изведе до това ниво. Желаем Ви сили – да продължите смело напред, увереност, че ще успеете за изведете борбата с корупцията на европейско равнище в очакваните измерения и необходимата подкрепа на екипа, с който ще работите за утвърждаването на върховенството на правото. А за да бъде това факт, е необходимо правосъдие за всеки. Вие можете и знаете как да го постигнете . Успех!

С уважение :

Гражданска инициатива Правосъдие за всеки

10 000 свободни граждани на 10-ти септември пред Съдебната палата

10 000 свободни граждани на 10-ти септември пред Съдебната палата

By Новини, Събития

Време е да станем гневни и да спрем порочната процедура по избора на нов главен прокурор, за да спасим Правовата държава, свободите си и да защитим децата си! Ще се видим на 10-ти септември – от 18 часа пред Съдебната палата!

Read More

Инициативата информира европейските институции за опита за подмяна на съдебната реформа

By Новини

160Инициатива „Правосъдие за всеки“ изразява загриженост, че истинската съдебна реформа е поставена в сериозен риск. Налице е опит за нейната подмяна и прокарване на мнима реформа – без нужната дълбочина. Този подход на практика би бетонирал съществуващото статукво и задълбочил проблемите.

От Инициативата настояват, че внесените в Народното събрание предложения за промени в Конституцията отразяват предложената от правителството и одобрена от Народното събрание стратегия за съдебна реформа. Те са едва първата, абсолютно задължителна крачка за реализирането на съдебна реформа в България. Всеки опит за подмяна се разчита ясно от обществото и предизвиква остро възмущение.

Членовете на Инициатива „Правосъдие за всеки“ изпраща своята  позиция – апел до Европейската комисия, Съвета на Европа, Венецианската комисия, Групата на държавите, борещи се срещу корупцията (ГРЕКО), ръководителите на дипломатически мисии в България, в която представя твърдата и непоколебима решимост на гражданите на България за необходимостта от провеждане на дълбока и реална реформа на правосъдната система.

„Ние отлично знаем, че характерът на бъдещите реформи в този сектор, свързани с устройството на съдебната власт, но и Прокуратурата ще се разглежда като ключов фактор за оценка на напредъка на България в предстоящия доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка.“, пишат в писмото си експертите от Инициатива „Правосъдие за всеки“

Целта на Инициативата е да участва пълноценно в процеса по реализиране на реформата, чрез разработването на свои обосновани предложения. Идеите са изготвени в съгласие с широк конституционален елит, гарантират осъществяването на дълбока съдебна реформа и ще бъдат внесени за разглеждане в парламента чрез учредяване на Национална гражданска инициатива в края на юли.

Петте искания за промяна от страна на Инициатива „Правосъдие за всеки“, по които ще се търси подкрепата на гражданите и ще бъде поискано мнението на парламента, са:

  1. Прокуратурата да бъде също включена в реформата на Съдебната власт, като се предложи изменение в чл.126 от КРБ, с което да се премахне методическото ръководство на Главния прокурор върху дейността на всички прокурори. Функциите и правомощията на Главния прокурор да бъдат ограничени до административно и организационно ръководство на Прокуратурата и общ надзор за точното и еднакво приложение на закона от всички прокурори. По този начин ще бъде гарантирана независимостта и вътрешното убеждение в работата, както и оперативната самостоятелност на съответно компетентния прокурор. Този принцип да бъде последващо развит на законово ниво /ЗСВ и НПК/, като отпаднат т.нар. задължителни писмени указания в работата му и безусловното подчинението на всеки прокурор на по-горестоящия по длъжност.
  2. Намаляване мандата на Главния прокурор от седем на пет години, като се въведе и периодична оценка на дейността му по ръководене на Прокуратурата и осъществяването на наказателната политика в края на третата година от мандата му. Отрицателна оценка от Пленума на ВСС за справянето му със служебните задължения по ръководството на Прокуратурата, както и при неприемане на годишния доклад за прилагането на Закона и дейността на Прокуратурата или при уронване престижа на Съдебната власт е основание за предложение на ВСС до Президента за освобождаването му от поста. Решението за това се взима с мнозинство от 2/3 от състава на Пленума на ВСС.
  3. Въвеждане на Конституционно ниво, в чл.126 (чл. 127) от КРБ на длъжността “Заместник главен прокурор” за борба с корупцията във висшия управленски ешелон на Държавата, който може да образува и ръководи досъдебни производства и да внася обвинителни актове в Съда на самостоятелно основание и без възлагане от Главния прокурор, по сигнали и жалби на граждани и държавни институции. Избира се и се отчита за дейността си пред ВСС ежегодно. Може да бъде освободен при системно несправяне със задълженията си и накърняване престижа на Съдебната власт.
  4. Намаляване на Парламентарната квота във ВСС от 11 на 7 членове и избор на тези членове с квалифицирано мнозинство от 2/3 от общия брой на народните представители, с цел решително намаляване на възможностите за политическа намеса в работата на административния и кадрови орган на Съдебната власт. В ЗСВ да бъдат подробно развити точните критерии, на които следва да отговарят избираемите от Парламента членове на ВСС, които да пояснят обширното понятие “високи професионални и нравствени качества”, въведено на конституционно ниво.
  5. Подкрепяме предложеното в Конституционния проект на управляващото мнозинство разделяне на ВСС на две колегии – съдийска и прокурорска, като считаме това за изключително важно с оглед осигуряване независимостта на съдиите при решаването на техните кадрови и административни въпроси. Но трябва да се добави, че Пленумът на ВСС, в който влизат и прокурорите и следовател, не може да взима решения по никакви въпроси, касаещи съдийски назначения, кариерно израстване, атестиране и дисциплинарни производства спрямо съдии. Предложението за избор на председатели на ВКС и ВАС да се прави до Пленума на ВСС само от съдийската колегия, като Прокурорската колегия или отделни нейни членове да нямат право на предложения за ръководители на върховните съдилища, а само участват в обсъждането и гласуването.

–––––––––––––––––

Инициатива „Правосъдие за всеки“ е независима гражданска общност, с мисията за установяване на справедливост в българското общество чрез независим съд и ефективно правораздаване, като задължително условие за социален и икономически просперитет.

Хората в тази общност са доказани професионалисти в своите области, в т. ч.  юристи и лидери на мнение с изявен интерес към каузите в защита на Обществото, независимостта и свободата му. Основната цел на Инициатива „Правосъдие за всеки“ е предприемането на конкретни действия и реализиране на смела и смислена реформа в съдебната система. Само по този начин ще бъдат гарантирани справедливостта за обикновения човек, върховенството на Закона и реалната борба с корупцията в ежедневието и във високите етажи на властта.

 

Учредява се Национална гражданска инициатива „Правосъдие за всеки“ за провеждане на съдебната реформа

By Новини

Седмица след като Парламентът гласува на първо четене предложенията за промени в Конституцията на Република България Инициатива „Правосъдие за всеки“ ще свика събрание за учредяване на Национална гражданска инициатива по реда на глава трета от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Това съобщиха на пресконференция в четвъртък (16.07.2015 г) членовете на организацията.

Uchredyavane

Според член 44 от нормативния акт, чрез Национална гражданска инициатива могат да бъдат правени предложения до Народното събрание или до органите на централната изпълнителна власт, за решаване на въпроси от национално значение. Затова през летните месеци „Правосъдие за всеки“ пропорционално ще увеличава натиска си за провеждане на необходимата реформа на съда и прокуратурата.

Заедно с подписката, която от Инициативата ще събират в градовете, ще се организира и информационна кампания и обществени дискусии по предложенията за промени в системата на правораздаването.

„Законът не изисква НГИ да събере определен брой подписи, но ще очакваме подкрепа от всички граждани, от различни социални групи, етноси, хора с различни политически убеждения, от прогресивни хора, които вярват, че изчистването на съдебната система ще доведе до изчистване на всичко останало. Ще сме благодарни на всеки един човек, който участва в подписката, но е и доброволец в нейното събиране. Ще разчитаме само на гражданите и няма да използваме „инфраструктурата“ на нито една политическа партия или друга форма на сдружаване“, заяви Петромир Кънчев.

От Инициатива „Правосъдие за всеки“ вече проведоха поредица срещи с парламентарно представени политически партии, пред които изложиха своите виждания за реформа на системата. След първото четене на основния закон в Народното събрание обаче те искат да задължат институцията да се произнесе по предложенията им.

Законът за референдумите задължава законодателния орган да вземе отношение по подписка, внесена от граждани до 90 дни след завеждането ѝ в деловодството на НС.

Петте искания за промяна от страна на Инициатива „Правосъдие за всеки“, по които ще се търси подкрепата на гражданите и ще бъде поискано мнението на Парламента, са:

  1. Прокуратурата да бъде също включена в реформата на Съдебната власт, като се предложи изменение в чл.126 от КРБ, с което да се премахне методическото ръководство на Главния прокурор върху дейността на всички прокурори. Функциите и правомощията на Главния прокурор да бъдат ограничени до административно и организационно ръководство на Прокуратурата и общ надзор за точното и еднакво приложение на закона от всички прокурори. По този начин ще бъде гарантирана независимостта и вътрешното убеждение в работата, както и оперативната самостоятелност на съответно компетентния прокурор. Този принцип да бъде последващо развит на законово ниво /ЗСВ и НПК/, като отпаднат т.нар. задължителни писмени указания в работата му и безусловното подчинението на всеки прокурор на по-горестоящия по длъжност.
  2. Намаляване мандата на Главния прокурор от седем на пет години, като се въведе и периодична оценка на дейността му по ръководене на Прокуратурата и осъществяването на наказателната политика в края на третата година от мандата му. Отрицателна оценка от Пленума на ВСС за справянето му със служебните задължения по ръководството на Прокуратурата, както и при неприемане на годишния доклад за прилагането на Закона и дейността на Прокуратурата или при уронване престижа на Съдебната власт е основание за предложение на ВСС до Президента за освобождаването му от поста. Решението за това се взима с мнозинство от 2/3 от състава на Пленума на ВСС.
  3. Въвеждане на Конституционно ниво, в чл.126 (чл. 127) от КРБ на длъжността „Заместник главен прокурор” за борба с корупцията във висшия управленски ешелон на Държавата, който може да образува и ръководи досъдебни производства и да внася обвинителни актове в Съда на самостоятелно основание и без възлагане от Главния прокурор, по сигнали и жалби на граждани и държавни институции. Избира се и се отчита за дейността си пред ВСС ежегодно. Може да бъде освободен при системно несправяне със задълженията си и накърняване престижа на Съдебната власт.
  4. Намаляване на Парламентарната квота във ВСС от 11 на 7 членове и избор на тези членове с квалифицирано мнозинство от 2/3 от общия брой на народните представители, с цел решително намаляване на възможностите за политическа намеса в работата на административния и кадрови орган на Съдебната власт. В ЗСВ да бъдат подробно развити точните критерии, на които следва да отговарят избираемите от Парламента членове на ВСС, които да пояснят обширното понятие “високи професионални и нравствени качества”, въведено на конституционно ниво.
  5. Подкрепяме предложеното в Конституционния проект на управляващото мнозинство разделяне на ВСС на две колегии – съдийска и прокурорска, като считаме това за изключително важно с оглед осигуряване независимостта на съдиите при решаването на техните кадрови и административни въпроси. Но трябва да се добави, че Пленумът на ВСС, в който влизат и прокурорите и следовател, не може да взима решения по никакви въпроси, касаещи съдийски назначения, кариерно израстване, атестиране и дисциплинарни производства спрямо съдии. Предложението за избор на председатели на ВКС и ВАС да се прави до Пленума на ВСС само от съдийската колегия, като Прокурорската колегия или отделни нейни членове да нямат право на предложения за ръководители на върховните съдилища, а само участват в обсъждането и гласуването.

В допълнение на гореизложените тези и идеи, които касаят ЗИД на КРБ, от Инициативата заявяват, че решително подкрепят заложената уредба на електронно правосъдие в ЗИД на ЗСВ, което ще улесни качествено достъпа до делата, бързината на процеса и ще гарантира прозрачност и ограничаване на възможни корупционни практики в съдебната система и се обявяват категорично ЗА.

Въвеждане на Електронно правосъдие, което на законово и процесуално ниво да гарантира електронното подаване на искове, размяната на съдебни книжа и дистанционен достъп до документите по делата в съдилищата, същото да бъде уредено в ЗСВ и да започне да се прилага в двугодишен срок.

Пет ключови идеи за Съдебна реформа на “Инициатива Правосъдие за всеки”

Писмо до депутатите

–––––––––––––––––

Инициатива „Правосъдие за всеки“ е независима гражданска общност, с мисията за установяване на справедливост в българското общество чрез независим съд и ефективно правораздаване, като задължително условие за социален и икономически просперитет.

Хората в тази общност са доказани професионалисти в своите области, в т. ч.  юристи и лидери на мнение с изявен интерес към каузите в защита на Обществото, независимостта и свободата му. Основната цел на Инициатива „Правосъдие за всеки“ е предприемането на конкретни действия и реализиране на смела и смислена реформа в съдебната система. Само по този начин ще бъдат гарантирани справедливостта за обикновения човек, върховенството на Закона и реалната борба с корупцията в ежедневието и във високите етажи на властта.

Инициатива „Правосъдие за всеки” посочва личности, които с делата си помагат да не губим вяра и проправят пътя към достойно бъдеще, в което истинското правосъдие ще е достъпно за всеки.

Допълнителна информация:

Ралица Вачкова
Инициатива „Правосъдие за всеки“
М: +359 878 848 408
https://pravosadiezavseki.com/