Skip to main content
Monthly Archives

юли 2016

Съдебна реформа по български

By Новини

Съдебната реформа започна гръмко с почти единодушно приетата от Народното събрание Актуализирана стратегия за съдебна реформа. Продължи с компромиса в т.нар. „исторически компромис“, който роди осакатени конституционни промени в глава Съдебна власт. RIFORMAНа 27 юли 12016 г. беше обявена за приключена от парламентарния председател. Г-жа Цецка Цачева призова депутатите да гласуват последния параграф от промените в Закона за съдебната власт, за да са сигурни, че ще „довършат съдебната реформа“.

И те наистина я „довършиха“:

–  ликвидираха всякаква възможност за реформа в структурата и йерархията на прокуратурата, която уж беше „децентрализирана“, но стана още по-единна под абсолютната и безконтролна власт на главния прокурор;

– не въведоха възможност за истинско разследване и независимо обвинение за корупционни престъпления по модел, доказал ефективността си в няколко европейски държави;

– обезсмислиха истинската същност на съдийското самоуправление, което сега беше въведено, но правата на общите събрания на съдиите бяха грижливо ограничени като активна инициатива за предложения;

– оставиха несанкционирани тайните връзки и зависимости в съдебната система, които от години изкривяват понятието за правосъдие, като заместват върховенството на правото с върховенство на влиянието и лобисткия натиск – и при кадруването на ръководители на съдилища и прокуратури, и при постановяването на редица прокурорски и съдебни актове по дела и преписки от значим обществен интерес и с огромни материални интереси;

– направиха почти престъпление подаването на сигнали за корупция и конфликт на интереси в съдебната система от добросъвестни граждани, които трябва да сочат дори ЕГН-то си и да отговарят после, ако сигналът им не се потвърди, но не според съда, а според началниците на онези, срещу които се жалят;

– запазиха порочната схема на работа и приемане на немотивирани и понякога скандални решения на управляващия орган на съдебната власт – Висшият съдебен съвет….

С една дума, реформата беше почти напълно заменена от имитацията след година на уж „сизифовски усилия“ да бъде проведена докрай и гръмки обещания пред българските граждани и европейските ни партньори.

Да, имаше и добри неща, които се случиха и бяха гласувани от народните представители, макар и под обществен и външен натиск:

–  явното гласуване по кадрови въпроси във ВСС;

– разделянето на две колегии на ВСС и премахването на прокурорския намордник над съдийското кадруване в Съвета;

– премахването на възможността за даване на скандални „устни указания“ по целесъобразност в дейността на компетентните прокурори и изискването за мотивиране на писмените такива;

– разширената контролна дейност на Инспектората към ВСС;

– предоставената на народните представители възможност да изискват и допълнителни доклади от главния прокурор по наказателната политика и приложението на Закона;

– декларирането на принадлежност към т. нар. тайни и /или неформални общества от страна на магистрати.

Но дори и тези добри неща бяха половинчато уредени или недовършени с промените в Закона за съдебната власт. Не бяха въведени критерии, изисквания, механизъм на изпълнение и санкции при неизпълнение. Така приложението им ще бъде ограничено.

В крайна сметка Народното събрание не изпълни амбициозните си цели, записани в собствената му стратегия за съдебна реформа. Позволи една парламентарна република отново да се съобрази напълно с волята на главния прокурор, като не посмя да проведе дори дебата за ефективността, прозрачността, отчетността, интегритета и независимостта на прокуратурата, която трябва да осъществява държавната наказателна политика. А имаше прекрасната възможност да постави в този дебат Седемте предложения на Инициатива „Правосъдие за всеки”, внесени с подписка в парламента на 02.12.2015 г.

Ние считаме, че тази дискусия трябва да продължи и да завърши с нова конституционна промяна и законови промени, които да гарантират бързо и безпристрастно правосъдие и ефективна, отчетна и общественоотговорна прокуратура, ако искаме съдебната реформа наистина да завърши по смислен и достоен начин.

Инициатива „Правосъдие за всеки“ ще продължи кампанията на Националната гражданска инициатива, подкрепена с имената и подписите на пет хиляди български граждани. Ще сезираме и президента на Република България с неразгледаните, в нарушение на закона, предложения за промени в Конституцията, касаещи съдебната власт. Ще поискаме от държавния глава да изпълни със съдържание и действия личния си ангажимент към българските граждани за дълбока съдебна реформа, който той нееднократно декларира.

НГИ "Правосъдие за всеки" се обръща към омбудсмана 2

НГИ „Правосъдие за всеки“ се обръща към омбудсмана

By Новини, Становища

OMBUDSMANИнициатива „Правосъдие за всеки” се обърна към омбудсмана на България г-жа Мая Манолова за съдействие по скандалния случай с Националната гражданска инициатива с предложения за истинска съдебна реформа.

Жалбата започва със следните искания:

Уважаема госпожо Манолова,
Ние, долуподписаните граждани на Република България, учредили и /или подкрепили с подписите си предложенията на Национална гражданска инициатива „Правосъдие за всеки” се обръщаме към Вас в качеството Ви на Омбудсман на Република България, с искане да упражните конституционните си правомощия в защита на конституционните ни права, които бяха нарушени от Народното събрание на Република България, като очакваме от Вас:
–    да изискате от Народно събрание исканията на НГИ „Правосъдие за всеки” за промяна на Конституцията да бъдат внесени за обсъждане от пленарния му състав;
–    да изискате от Народно събрание да се проведе дебат по същeство на предложенията на НГИ „Правосъдие за всеки” за промяна на Конституцията;
–    да изискате от Народно събрание да постанови Решение по чл. 86, ал. 1, предл. 2, с което приемат по принцип или отхвърлят по принцип предложенията на НГИ „Правосъдие за всеки” за конституционна съдебна реформа, като в случай, че се приемат – да бъдат предоставени за упражняване на конституционна законодателна инициатива по реда на чл. 154, ал.1 от Конституцията.
–    да изискате от Народно събрание да разгледа по същество всички национални граждански инициативи, посочени по-долу, които са адресирани до него, но са останали без надлежния отговор

Пълния текст на жалбата вижте тук:
Jalba Ombudsman Maya Manolova

Припомняме, че учредената на 6.09 2015 г. НГИ „Правосъдие за всеки” внесе в Народното събрание седем предложения за съдебна реформа с подписите на над 5000 български граждани.
На 10.02.2016 г., на заседание на Правната комисия и Комисията по взаимодействие с неправителствени организации и жалбите на гражданите, предоженията бяха изпратени за разглеждане в пленарна зала, в съответствие сэс закона, по който бе учредена НГИ.
Стенограмата от заседанието може да се види тук:
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2331/steno/ID/4059

Идеите на „Правосъдие за всеки”, сред които е темата табу за радикална реформа в прокуратурата, не прозвучаха в пленарната зала на парламента. Председателят Цецка Цачева ги върна обратно на Правната комисия, със съображения, че подписката „буди недоумение”. По този повод в жалбата до омбудсмана се посочва следното:
„Цитираният отказ на г-жа Цецка Цачева е в тежко нарушение на закона и Констиуцията, защото отхвърля правото на българските граждани, реализирали НГИ, да получат надлежно разглеждане на направените от тях предложения, както и надлежен отговор.„

Решихме да се обърнем към г-жа Манолова след заседанието на Правната комисия на НС на 26 май, на което НГИ „Правосъдие за всеки” беше изпратена окончателно в архивите на парламента и то дори без да се огласи решение по случая.
Стенограма от заседанието може да се види тук:
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2331/steno/ID/4245
Тревога буди не само конкретният случай, а преди всичко изказвания на депутати, които оспорват самия Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Председателят на комисията г-н Данаил Кирилов нарече отправянето на гражданска инициатива до Народното събрание „злоупотреба с права” от „Правосъдие за всеки”.
Припомняме още, че на дебат за съдебната реформа, проведен на 19 април, председателят на НГИ „Правосъдие за всеки” Велислав Величков посочи, че ако парламентът не се произнесе, Инициативата ще сезира омбудсмана, президента и Европейската комисия. Имаме намерение да обсъдим с други граждански организации защитата на възожностите за гражданска активност.

Жалбата до омбудсмана е внесена на 30.06.2016 г. Под нея стоят подписите на видни юристи, съмишленици от ИПВ, обществено ангажирани личности:

Проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев, Христо Иванов, Ивайло Захариев, Миряна Захариева, Мирослав Мичев, Владимир Борачев, Димо Господинов, Стефания Гичева, Георги Пенчев, Биляна Ковачев, Камен Алипиев, Фани Аронова, Сева Памукчиева, Ануш Езегелян, Емил Димитров, Петромир Кънчев, Радостина Иванова, Емил Симеонов, Атанас Славов, Миглена Симеонова, Мария Петкова, Николай Петков, Емил Коен, Андрея Щерев, Мария Сиракова, Силия Иванова, Мануела Малеева, Душана Здравкова, Деян Василев, Христо Христев, Магдалина Тодорова, Велислав Величков, Мила Боянова, Николай Стайков.

OMBUDSMAN_1OMBUDSMAN_2OMBUDSMAN_3