Skip to main content
Monthly Archives

юли 2019

Изборът на главен прокурор: Гражданите искат нова процедура

Изборът на главен прокурор: Гражданите искат нова процедура

By Новини

 

ДО Председателя

на 44–то Народно събрание

До председателите

на парламентарни групи в НС

 

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Днес, 29.07.2019 г., след заседание на Пленума на ВСС стана окончателно ясно, че в изпълнение на процедурата за избор на нов главен прокурор по чл.173 от ЗСВ, министърът на правосъдието няма да номинира кандидат за поста и така издигнатият единодушно от прокурорската колегия на ВСС Иван Гешев остава единствен кандидат. По този начин на обществото се предлага тезата, че изборът на главен прокурор, който следи за законността в страната и де факто осъществява нейната наказателна политика, може да се превърне в безалтернативно задължително назначение на предварително договорен единствен кандидат. Президентът ще бъде задължен с подписа си само да легитимира назначението, дори при явната констатация, че избор не е имало! Нашето становище е, че така изпълнената процедура по номинации е абсолютно порочна, недемократична, непрозрачна и в противоречие с духа и смисъла на Конституцията и Закона.

Навсякъде в текста на Закона се говори за кандидатури, предложения за кандидатури, кандидати, които представят писмена концепция за работата си, гласуване за кандидати и така нататък… Никъде не се говори и не се има предвид хипотезата на единствен кандидат, нито за единодушна подкрепа от членовете на Прокурорската колегия, които излъчват единствен кандидат! Най–малкото пък конституционният законодател има предвид настоящият главен прокурор да определя или предлага своя приемник, като упражнявайки влиянието си върху прокурорската колегия, да предопредели избора на следващия главен прокурор. Ние напомняме, че във ВСС заседават единадесет членове от Парламентарната квота, избрани от настоящия състав на Народното събрание. Петима от тях също са подкрепили “единствената и безалтернативна кандидатура” на Иван Стоименов Гешев за главен прокурор, без да излязат с мотиви, различни от тези на прокурорската и следователска квоти в прокурорската колегия, които все пак могат пряко да оценят работата на колегата си. Народните представители не са се интересували как членовете на тази колегия, които те са излъчили с гласуване във сегашния състав на ВСС са преценили нравствените и професионални качества на кандидата Гешев, въпреки, че тези хора реално представляват вас във ВСС. Ако тази квота във ВСС е нужна на принципа “власт власт възпира”, то наистина ли сте дали едноличното право на тези свои представители да определят своя избор по толкова важни въпроси, като излъчването на кандидатури за главен прокурор?!

В настоящата ситуация, в която също така се разбра, че прокурор Гешев не споделя принципа на разделение на властите, който е изрично заложен в Конституцията и е част от основите на правовата държава и Европейския съюз, е време народните представители да преценят дали така формулираните законови текстове в ЗСВ работят в защита на Правото, демокрацията и свободите на гражданите, доколкото се стига до безпрецедентната ситуация, в която петима прокурори, намирайки се под влиянието на главния прокурор и имащи уникалния шанс да изберат своя бъдещ началник, и петима с нищо и пред никого неотговорни лица, излъчени от Народното събрание, да определят сами човека, който ще олицетворява наказателната политика и ще заеме най–влиятелният и недосегаем пост в държавата?! Това дали съвпада с духа и смисъл на Закона и демократичните процедури? Не давате ли прекалено много власт в безконтролните ръце на единоначалната и йерархична прокуратура, която се намира изцяло под контрола на главния прокурор, щом дори му давате правото да излъчи сам своя наследник?

Понеже не само ние, но и много свободни граждани, общественици, експерти и неправителствени организации не споделяме това разбиране и тази опорочена процедура за избор на главен прокурор, предлагаме да упражните законодателната си инициатива и да предложите изменения и допълнения в Закона за съдебната власт, с които да спрете процедурата по избора, да допълните закона с правото и на други лица да излъчват кандидатури, извън тясно затворената система на прокуратурата и да дадете срок за започване на нова – прозрачна и отворена процедура по номинации на кандидати за следващ главен прокурор.

Така бихте доказали, че стоите зад върховенството на Правото, зад демокрацията и в защита на интересите на всички български граждани, които са и ваши избиратели. Прилагаме предложение за ЗИД на ЗСВ.

29.07.2019г.

С уважение:

Велислав Величков

председател на гражданска инициатива /сдружение/

“Правосъдие за всеки”

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

§ 1 В чл. 173 се правят следните изменения

1. Създава се нова алинея 4 със следното съдържание:

В срока по ал.1 предложения за кандидатури за председател на съответния съд и главен прокурор могат да бъдат отправяни до съответната колегия на Висшия съдебен съвет и от Омбудсмана, Висшия Адвокатски съвет, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, професионалните организации на съдиите, прокурорите и следователите, юридическите факултети към висшите училища и научните организации в срока по чл. 174, ал. 4 при условията на чл. 175, ал. 5. Същите следва да са мотивирани и да съдържат автобиография на кандидата.

2. Алинея 5 се изменя, както следва:

Предложенията се придружават от подробни писмени мотиви и кадрова справка на кандидата по образец, утвърден от съответната колегия на Висшия съдебен съвет за предложенията по ал. 2 и ал.3 и подробни мотиви и автобиография за предложенията по ал.4. Кандидатите представят писмена концепция за работата си на съответната длъжност в 14-дневен срок от изтичането на срока за предложенията по ал. 4.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

§ 1 приетата от ВСС хронограма за избора на главен прокурор по реда на чл.173, ал.1 се отменя, а започнатата процедура по избора на главен прокурор се прекратява, като в двуседмичен срок от влизане на изменението в сила, ВСС приема нова хронограма, спазвайки реда и сроковете по чл.173.

До ВСС: Оттеглете номинацията на Иван Гешев за главен прокурор

До ВСС: Оттеглете номинацията
на Иван Гешев за главен прокурор

By Новини, Становища

 

                                                                     До  Висшия съдебен  съвет

ОТВОРЕНО ПИСМО

от

   гражданско сдружение Инициатива  “Правосъдие за всеки

 

Уважаеми членове на ВСС,

    На 22.07.2019г. целият състав на Прокурорската колегия на ВСС единодушно издигна кандидатурата на прокурор Иван Стоименов Гешев за главен прокурор на Република България. По този начин единадесет членове на ВСС предопределиха избора на следващия главен прокурор, поради безалтернативността на тази кандидатура, доколкото министърът на правосъдието заяви, че няма да издига кандидат, освен при “съществено изкривяване на процедурата”.

        Всъщност процедурата е вече изкривена, доколкото за пръв път в новата демократична история на страната ще се състои “избор” при липса на всякаква конкуренция за поста главен прокурор, който следва да следи за законността и да провежда наказателната политика на държавата. Един кандидат означава, че в прокуратурата други достойни за този висок пост няма, а това е тежка диагноза за нейната работа. Но и означава също, че каквато и концепция за управление да предложи този кандидат, то той ще бъда избран без съществени критики и въпроси, за да не пропадне самата процедура по избора!

      Без да обсъждаме защо единадесет членове на ВСС единодушно се спряха на точно този кандидат, нито защо го посочиха, при положение, че самият той заяви на два пъти, че няма да се кандидатира за поста, ще ви зададем няколко важни въпроса:

– Ще гласувате ли за кандидат за главен прокурор, който е склонен да произнася публично присъди без окончателен съдебен акт и да нарича задържани или само обвинени лица „престъпници“, без дори да има образувано дело срещу тях и внесен обвинителен акт в съда?

– Ще подкрепите ли с вота си кандидат за главен прокурор, който заявява открито, че е против класическия правен принцип за разделение на властите и обявява себе си за “несистемен играч”?

– Ще дадете ли доверието си на прокурор, който назовава имена на собственици на медии, политици и бизнесмени като хора, вършещи системни престъпления срещу републиката, без срещу същите да са постановени присъди и който нарича политици от легитимни и участващи на избори партии екстремисти?

– Ще може ли да оправдаете подкрепата си за избор за главен прокурор на ръководителя на специализираната прокуратура, който до момента няма нито едно успешно завършено знаково дело с влязла в сила осъдителна присъда?

– Ще се доверите ли на човек, който откровено лъже в свои публични изявления и интервюта, с цел злепоставяне на свои критици или обвинени от него лица?

      Всички тези въпроси произлязоха само от едно интервю на номинирания вече за главен прокурор Иван Гешев, излъчено по БНТ и продължило 35 минути. След него се появиха поне пет основателни причини да оттеглите своята подкрепа за тази кандидатура. Може да го сторите и да излезете с чест от ситуацията, в която се самопоставихте с така излъчената “единна кандидатура”, като имате още две дати, на които да номинирате човек с наистина сериозна професионална биография и безспорни нравствени качества. Може и да не го сторите, но тогава ще трябва да мотивирате добре своя вот на 24 октомври, защото въпросите, които ще бъдат зададени и в България, и от нашите европейски партньори, ще бъдат много и тежки. А пък ако се появи ситуация, в която тогава гласувате за друг кандидат, ще възникне тежкият въпрос кога сте били искрени и отговорни – на 22 юли при номинацията на прокурор Гешев или на 24 октомври, когато сте я бламирали по други и отново силно неясни причини.

     Но най–вече ще трябва самите вие да отговорите на два основни въпроса, касаещи Вашия избор за главен прокурор:

–  Поддържате ли конституционната постановка и основния демократичен принцип на разделението на властите?

–  Зачитате ли презумпцията за невинност до постановяване на окончателна присъда и допускате ли да се нарушават граждански права?

    Ето защо, с настоящето писмо Ви призоваваме да оттеглите кандидатурата на Иван Стоименов Гешев за главен прокурор и в оставащите дни до края на номинациите да излъчите друга, която да бъде приета нормално от магистратите и обществото! Казваме ви го с дълбока загриженост за опасните за правовата държава и гражданските права и свободи последици, ако не го сторите, но и с предупреждението, че будното гражданско общество активно ще се противопостави на поредния опит да се излъчи удобен за сенчестата власт главен прокурор!

24.07.2019 г.                           Инициатива “Правосъдие за всеки”

 

 

 

Номинацията на Гешев: Шах за правосъдието и пробив в свободата ни 5

Номинацията на Гешев:
Шах за правосъдието
и пробив в свободата ни

By Новини

На 22 юли Прокурорската колегия на ВСС номинира единодушно зам.-главния прокурор Иван Гешев за поста главен прокурор.

Какво следва от това?

Номинацията на Гешев: </br>Шах за правосъдието </br>и пробив в свободата ни

 

Емил Георгиев

Правосъдието е в шах, часовникът задействан, чакаме мат.

Знам, че много от нашите съвременници не се вълнуват от случващото се в съд, прокуратура, ВСС или инспекторат към него. Тия неща, казват те, не се ядат, нито се пият. Да, така е. Но за сметка на това решават човешки съдби. Вашата, моята, на кой да е от нас.

Всеки ще може да изпита на гърба си, когато волю-неволю влезе в досег със системата. Когато в досъдебно производство ви пренебрегнат защитата и нарушат правата. Независимо дали като обвиняеми, свидетели или пострадали. Когато после, пак независимо дали като подсъдими, частни обвинители или граждански ищци, вместо правосъдие, получите някаква си там присъда. Защото съдът няма да ви е допуснал доказателствени искания, експертизи, свидетели, ще е ценил стойността им превратно или няма да се е мотивирал. Когато коалицията от прокуратура и свински медии вече в такава степен ще е взела страха на съдиите, че няма да има смисъл от съдебно следствие и присъдите ще са досадно потвърждение на обвинителните актове.

Тогава вече ще е късно. За протести, реформи и дори писане в социални мрежи. Всеки ще може да бъде нарочван, подслушван и опраскван буквално за всичко. Прокуратурата ще е спечелила. Окончателно и безвъзвратно. За сметка на правото, правосъдието и човешките съдби. Вашата, моята, на кой да е от нас.

Номинацията на Гешев: </br>Шах за правосъдието </br>и пробив в свободата ни 2

Велислав Величков

„Не ми се подхилвай, ти си го избра!“ – спомняте ли си тази реплика от недалечната 2014 година, отправена към премиера Борисов от градския прокурор на София тогава Николай Кокинов? Ставаше въпрос за сегашния главен прокурор Цацаров.

Днес пък той си избра наследника или поне създаде такова впечатление. Единайсет души от прокурорската колегия на ВСС начело с него самия, тоест в пълен състав, издигнаха кандидатурата на МВР възпитаника и дългогодишен следовател Иван Гешев за главен прокурор, като не оставиха ни най-малка възможност за разиграване на сценария с алтернативен кандидат.

Цацаров си промотира Гешев като в рекламен трейлър на каубойски филм, от пролетта на миналата година, когато същият провеждаше шумни акции по задържане на „опасни престъпници“ на софийски булевард. А вече бе станал медийна звезда с мегаделото „КТБ“, което сравни като прокурорска работа с кацането на Луната. Следваха винпроми, цигари, хотелиери, и дори ученик, обявен за предполагаем терорист. И на финала – нито едно успешно издържало обвинение в съда до този момент.

Всъщност точно Гешев, а не Цацаров е огледалото на нивото и компетентността на висшия държавен ешелон в последните години – „милиционерско висше“, послушен изпълнител, агресивен и безцеремонен стил, със спорна компетентентност, но с болни амбиции за власт и влияние! Продукт на ВИПОНД школата по правни науки на МВР, който напоследък завзема ръководни постове в Прокуратурата. Защо пък да не получи и този на главен прокурор?

Така че, прокурор Гешев вече се готви „да стъпи на Луната“, за където се бе запътил още от времето на обвинителния акт по делото КТБ. И ще му е по-добре да се намира там при неговия край!
Типичен продукт на аналоговите хора, които споделят виждането на премиера за модерните технологии и как може да бъдеш „хакнат дори през готварската печка“, затова по-добре да се върнем към пишещите машини – послушни и удобни, но същевременно хладнокръвно целенасочени към ликвидиране на всякакъв опит за пробив в статуквото.

Системни играчи. Но пък точно заради това опасни при внезапна смяна на властта за бившите силни на деня! Обикновено такива хора имат само един началник и той се намира в сенчестата територия на тайната власт. Дали тази власт идва от Сараите е въпрос на логически връзки и фактология…

И затова такива хора плашат политиците. Поради това тук има поне два възможни сценария:

– Гешев получи единодушната номинация на прокурорската колегия на ВСС единствено поради ясно изразената подкрепа на Главния прокурор Цацаров. Но това все още не му гарантира 17-те гласа във ВСС през октомври, като за там са нужни още шест от съдийската колегия или по-точно най-вече от парламентарната ѝ квота. Тези гласове зависят от три партии, които може и да искат някакви гаранции за своите лидери и ръководства в замяна! А може и да им се наложи да не подкрепят тази кандидатура по външнополитически причини. А може и отсега да знаят, че това е удобният бушон, а истинският кандидат ще се появи след поне един неуспешен вот. Или пък през министъра на правосъдието. В този случай ще се разиграят сериозни залози и ще се сключат значими сделки през следващите жежки месеци. А и един човек в Спецапелативния съд има да доказва себе си точно по дело, по което Гешев огря като „коледна елха“, но после му я развалиха!
При този сценарий общественото недоволство и енергия ще бъдат употребени в протестите срещу Лунния човек, за да може после слънце, с доста по-тежка биография, неочаквано да изгрее на „Съдебната улица“. И така втори ДАНСwithme няма да има.

– При втория сценарий се разчита на мълчаливото недоволство, което няма сериозен потенциал да прерасне в истински протест; на политическото мълчание и на мекия президентски отпор, за да се кацне на Луната без да има нужда от обратно скачване – „един малък избор във ВСС, но гигантски пробив в Правосъдието и свободата ни„.

Изборът не случайно бе преместен с 20 дни назад, за да се случи непосредствено преди местните избори и встъпването в длъжност на новата ЕК, за да не се разколебае евентуално от техните резултати или нейната позиция! А ако се получат заветните 17 – 19 гласа във ВСС, после ще се окаже силен натиск върху Президента да върне бързо кандидатурата, а после, след повторния вот, да разпише указа веднага, преди втория тур на изборите. Така вече ще получим пълна полицейско-прокурорска власт върху съдебната система, политическата класа, законодателната власт и с директен удар върху гражданското общество, което все още мърда!

И в двата сценария обаче има един слаб момент: Предвижда се липса на вътрешна и външна реакция на прякото посегателство срещу независимостта на съдебната власт.

Кой може да ги обърка?

Голям протест, остра гражданска реакция, президентът, а също и Лаура Кьовеши или Урсула фон дер Лайен, като бъдещите хора със силна власт в Европа. И точно комбинацията от тези реакции може да спре плана за пълно овладяване на демократичните институции.

Но дали ще се случи?

Защото едно е на 99.9% сигурно – изборът на нов главен прокурор няма да се състои във Висшия съдебен съвет, така, както и никога не е бил реално провеждан там! Но за пръв път се опитват да ни пробутат единствен и безалтернативен кандидат за властелин на обвинението, а оттам до единствения и безалтернативен държавен вожд пътят е убийствено кратък за крехката ни и изкривена демокрация. Вчера прокурорката, която обоснова издигането на кандидатурата на Гешев, заяви, че в прокуратурата нямали никакви забележки за публичните акции по задържане на обвиняеми лица, които обикновено се превръщат в пошли циркове. Това било проява на публичност и прозрачност. Тоест, вече трябва да приемем, че прокуратурата може да нарушава закона и правата на гражданите в името на „публичността и прозрачността“. Тук вече влиза диктатурата, и то откъм съдебната власт, която уж трябва да гарантира правата ни!

Ако това не ни плаши или възмущава достатъчно, за да излезем гневни навън, то сами си каним диктатурата на гости вкъщи!