Skip to main content

Изборът на главен прокурор: Гражданите искат нова процедура

By 29.07.2019септември 4th, 2019Новини

 

ДО Председателя

на 44–то Народно събрание

До председателите

на парламентарни групи в НС

 

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Днес, 29.07.2019 г., след заседание на Пленума на ВСС стана окончателно ясно, че в изпълнение на процедурата за избор на нов главен прокурор по чл.173 от ЗСВ, министърът на правосъдието няма да номинира кандидат за поста и така издигнатият единодушно от прокурорската колегия на ВСС Иван Гешев остава единствен кандидат. По този начин на обществото се предлага тезата, че изборът на главен прокурор, който следи за законността в страната и де факто осъществява нейната наказателна политика, може да се превърне в безалтернативно задължително назначение на предварително договорен единствен кандидат. Президентът ще бъде задължен с подписа си само да легитимира назначението, дори при явната констатация, че избор не е имало! Нашето становище е, че така изпълнената процедура по номинации е абсолютно порочна, недемократична, непрозрачна и в противоречие с духа и смисъла на Конституцията и Закона.

Навсякъде в текста на Закона се говори за кандидатури, предложения за кандидатури, кандидати, които представят писмена концепция за работата си, гласуване за кандидати и така нататък… Никъде не се говори и не се има предвид хипотезата на единствен кандидат, нито за единодушна подкрепа от членовете на Прокурорската колегия, които излъчват единствен кандидат! Най–малкото пък конституционният законодател има предвид настоящият главен прокурор да определя или предлага своя приемник, като упражнявайки влиянието си върху прокурорската колегия, да предопредели избора на следващия главен прокурор. Ние напомняме, че във ВСС заседават единадесет членове от Парламентарната квота, избрани от настоящия състав на Народното събрание. Петима от тях също са подкрепили “единствената и безалтернативна кандидатура” на Иван Стоименов Гешев за главен прокурор, без да излязат с мотиви, различни от тези на прокурорската и следователска квоти в прокурорската колегия, които все пак могат пряко да оценят работата на колегата си. Народните представители не са се интересували как членовете на тази колегия, които те са излъчили с гласуване във сегашния състав на ВСС са преценили нравствените и професионални качества на кандидата Гешев, въпреки, че тези хора реално представляват вас във ВСС. Ако тази квота във ВСС е нужна на принципа “власт власт възпира”, то наистина ли сте дали едноличното право на тези свои представители да определят своя избор по толкова важни въпроси, като излъчването на кандидатури за главен прокурор?!

В настоящата ситуация, в която също така се разбра, че прокурор Гешев не споделя принципа на разделение на властите, който е изрично заложен в Конституцията и е част от основите на правовата държава и Европейския съюз, е време народните представители да преценят дали така формулираните законови текстове в ЗСВ работят в защита на Правото, демокрацията и свободите на гражданите, доколкото се стига до безпрецедентната ситуация, в която петима прокурори, намирайки се под влиянието на главния прокурор и имащи уникалния шанс да изберат своя бъдещ началник, и петима с нищо и пред никого неотговорни лица, излъчени от Народното събрание, да определят сами човека, който ще олицетворява наказателната политика и ще заеме най–влиятелният и недосегаем пост в държавата?! Това дали съвпада с духа и смисъл на Закона и демократичните процедури? Не давате ли прекалено много власт в безконтролните ръце на единоначалната и йерархична прокуратура, която се намира изцяло под контрола на главния прокурор, щом дори му давате правото да излъчи сам своя наследник?

Понеже не само ние, но и много свободни граждани, общественици, експерти и неправителствени организации не споделяме това разбиране и тази опорочена процедура за избор на главен прокурор, предлагаме да упражните законодателната си инициатива и да предложите изменения и допълнения в Закона за съдебната власт, с които да спрете процедурата по избора, да допълните закона с правото и на други лица да излъчват кандидатури, извън тясно затворената система на прокуратурата и да дадете срок за започване на нова – прозрачна и отворена процедура по номинации на кандидати за следващ главен прокурор.

Така бихте доказали, че стоите зад върховенството на Правото, зад демокрацията и в защита на интересите на всички български граждани, които са и ваши избиратели. Прилагаме предложение за ЗИД на ЗСВ.

29.07.2019г.

С уважение:

Велислав Величков

председател на гражданска инициатива /сдружение/

“Правосъдие за всеки”

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

§ 1 В чл. 173 се правят следните изменения

1. Създава се нова алинея 4 със следното съдържание:

В срока по ал.1 предложения за кандидатури за председател на съответния съд и главен прокурор могат да бъдат отправяни до съответната колегия на Висшия съдебен съвет и от Омбудсмана, Висшия Адвокатски съвет, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, професионалните организации на съдиите, прокурорите и следователите, юридическите факултети към висшите училища и научните организации в срока по чл. 174, ал. 4 при условията на чл. 175, ал. 5. Същите следва да са мотивирани и да съдържат автобиография на кандидата.

2. Алинея 5 се изменя, както следва:

Предложенията се придружават от подробни писмени мотиви и кадрова справка на кандидата по образец, утвърден от съответната колегия на Висшия съдебен съвет за предложенията по ал. 2 и ал.3 и подробни мотиви и автобиография за предложенията по ал.4. Кандидатите представят писмена концепция за работата си на съответната длъжност в 14-дневен срок от изтичането на срока за предложенията по ал. 4.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

§ 1 приетата от ВСС хронограма за избора на главен прокурор по реда на чл.173, ал.1 се отменя, а започнатата процедура по избора на главен прокурор се прекратява, като в двуседмичен срок от влизане на изменението в сила, ВСС приема нова хронограма, спазвайки реда и сроковете по чл.173.