Skip to main content
Category

Становища

Официални становища на ИПВ по теми свързани с организацията

Открито писмо до ВСС за избора на председател на ВАС

Открито писмо до ВСС
за избора на председател на ВАС

By Новини, Становища

                                                                                                До г-н Боян Магдалинчев,

                                                                                                   представляващ ВСС

                                                                                                   и членовете на Пленума на ВСС

 

ОТКРИТО ПИСМО
ОТ ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ “ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЕКИ”

ЕИК: 177275554

седалище: гр. София, бул. “Витоша” 4, ет.1

 

Уважаеми дами и господа,

Приемете нашите поздравления за избирането ви в този толкова важен и отговорен за съдебната система и достъпа до ефективно и прозрачно правосъдие орган, какъвто е Висшият съдебен съвет. Желаем Ви открита, ползотворна, отговорна и лека работа, която да бъде на висотата на обществените очаквания и да защитава принципите на правовата държава и съдебната независимост!

Пред всички вас стои един отговорен и нелек избор, който до голяма степен ще определи и началното доверие на обществото към вас като орган и вътрешното доверие и уважение между вас като колеги в ръководния орган на съдебната власт. Това е гласуването по върнатата за ново обсъждане кандидатура за председател на Върховния административен съд. Намирате се в нелека ситуация да приложите духа и смисъла, а не само не съвсем ясната буква на закона. Налага се да се произнесете в ситуацията на “повторно направено предложение” в хипотезата на чл. 173 от ЗСВ, по предложение, което досега не сте гласували в този нов състав, поради което няма и как да се произнесете повторно по избора, осъществен от друг състав! Вие не сте провеждали обсъждане на двете кандидатури за председател на ВАС, нито сте задавали своите въпроси към кандидатите. В този смисъл нямате преки и непосредствени впечатления за тяхната работа, професионални и нравствени качества.

Логиката и смисълът на закона изискват да проведете информиран избор, а ако президентът върне избраната от вас кандидатура, възползвайки се от правото си по чл.129, ал.2 от Конституцията, да може на това основание и убедени в качествата на кандидата, който сте избрали, да прегласувате този вече направен избор! Към настоящия момент вие ще гласувате за тези кандидати за първи път и в този смисъл това не може да бъде повторен вот, точно както и нов състав на Народното събрание не може да прегласува върнат от президента с отлагателно вето законопроект, приет от предишното Народно събрание!

Ние ви призоваваме да започнете своя петгодишен мандат с убедителен и достоен акт, като направите мотивиран и силен избор, а това значи да се убедите лично в качествата на кандидата, който избирате! При обсъждане на процедурата, която ще следвате при обсъждане на указа на президента, с който е върната избраната от вас кандидатура за ново гласуване, да проведете изслушване и на двамата допуснати до този избор кандидати и да зададете съответните въпроси, включително и за отхвърляне на всякакви съмнения относно техните качества – а такива, по отношение на един от тях, се появиха в публичното пространство на няколко пъти – или да стартирате нова процедура по избора от начален етап.
До края на мандата на настоящия председател на съда г-н Георги Колев има повече от месец. В това време може да проведете избор, с който да убедите и съдебната система, и адвокатурата, и обществото, че за вас водещо е правото, независимостта на съда и качествата на кандидатите, а не потвърждаването на един доста съмнителен откъм легитимност избор от предишния състав на ВСС. Така ще имате силен старт и достатъчна легитимност – вътрешна и външна, за да продължите с успех вашата отговорна дейност!

11.10.2017г., гр. София

С уважение:
Велислав Величков, председател
на УС на сдружение “Правосъдие
за всеки”

"Правосъдие за всеки" за Антикорупционния закон

„Правосъдие за всеки“ за Антикорупционния закон

By Новини, Становища

До министъра на правосъдието

г-жа ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

 

СТАНОВИЩЕ

на

ИНИЦИАТИВА „ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЕКИ“

относно

Проект на Закон за Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

обявен за обществено обсъждане на 31.07.2017 г.

 

Линк към законопроекта http://www.justice.government.bg/Files/ЗАКОНОПРОЕКТ_636371206416108720.pdf

 

Комисията има чисто административни функции, но не и разследващи (чл. 13). Това предполага, че същата няма да има по–различни функции и оперативна самостоятелност на действие от досегашните органи, създадени за борба с корупцията, трайно доказали своята неефективност.

Комисията взаимодейства с прокуратурата, МВР, ДАНС, НАП и Агенция “Митници” (чл. 24). Взаимодейства означава, че тя нито ще има правомощията да води разследвания на самостоятелно основание и да разследва евентуална престъпна дейност, нито ще носи отговорност за крайния резултат от своите проверки. Така всъщност се създава поредният проверяващ мега орган с огромен щат и претенции, но без реални правомощия в битката с висшата корупция и организираната престъпност.

 

Как се извършва “превенция на корупцията”? (чл. 30-34)

⁃   Със събиране, четене и анализиране на информация

⁃   Предлагане на мерки срещу корупцията, съгласуване на законопроекти, разработване на методологии

⁃   Разпространение на информация за превенция, провеждане на обучения и семинари

Коментар: Всъщност така напълно се дублира досегашната дейност на мегаагенцията за превенция на престъпността БОРКОР, създадена със същите аплаузи по време на предишния мандат на ГЕРБ. На практика се предвиждат напълно лишени от конкретика мерки по най-важния въпрос, заради който този орган въобще се създава и не се носи никаква конкретна отговорност и отчетност за дейността, защото нейният краен резултат зависи от други органи и най–вече от прокуратурата.

Предложените мерки се предоставят на компетентните органи (като при БОРКОР).  Но дали те ще се изпълнят, зависи от други хора и при съвсем друга система на контрол и отчетност, каквато на практика липсва в прокуратурата.

 

Декларации

Комисията събира и обработва декларациите на лицата, заемащи висши публични длъжности, с изключение на тези, задължени по Закона за съдебната власт (като КПУКИ и Сметната палата). Това отново покрива критериите на статистическа и анализираща дейност, но не и на реална разследваща и контролираща дейност.

 

Сигнали

Всеки сигнал трябва да съдържа задължително факс, докато имейлът е по избор. Без да обсъждаме по същество колко има смисъл от подобно изискване – при липса на факсове в 21 век в огромна част от офисите, така се поставя под съмнение обратната връзка по принцип.

Анонимни сигнали не се разглеждат, но публикации в  медии подлежат на проверка и разглеждане, а същите може да са от анонимен автор или да липсва такъв, което напълно покрива критериите точно на анонимен сигнал. Така се създава реалната възможност да се осъществяват проверки и да се подават сигнали към ДАНС и прокуратурата по политическа поръчка срещу неудобни лица, както и по икономически причини от страна на олигархични групировки срещу политици и държавници, които засягат нечии интереси. На практика така се формира нещо като „политическа полиция“, доколкото председателят на този мега орган ще се избира с обикновено мнозинство от управляващите а ръководството ще се формира по негово предложение. Получава се комбинацията „зависима медия – политическа поръчка – послушен орган за проверка – безотчетна и избирателно действаща прокуратура, която може да повдига обвинения за неопределен период от време и да ги внася в Специализиран съд“.  Това затваря цикъла на класическа олигархична схема от Вишински тип, която да действа избирателно спрямо определени лица с цялата сила на държавната машина и наказателна репресия, и да дава индулгенции на други!

 

Конфликт на интереси

Като при КПУКИ, тоест реално това не се изследва.

 

Оперативно-издирвателната дейност

Веществените доказателствени средства, изготвени и събрани в процеса на оперативно-издирвателната дейност, се предоставят на съответните органи на съдебната власт при условия и по ред, определени със закон (чл. 89). Така се очаква ново законодателство и процесуален ред, което да приложи така създадената правна конктрукция на практика.

 

Незаконно придобито имущество

Като при КОНПИ. Както правилно сочи в своето становище ВАдвС: „Трудно обяснимо е механичното смесване на няколко самостоятелни административни производства – за превенция на корупцията, конфликт на интереси, заварената неудачна административно-гражданска процедура по отнемане на незаконно имущество, имотните декларации на висшия ешелон и процедурата по несъвместимост. Още по-трудно обяснимо е въвеждането на специални предпоставки, за да се образува производство за отнемане на „незаконно имущество“ – извършването на определени престъпления, административни нарушения, или нарушаване на правилата за конфликт на интереси. Излиза, че извършителите на други престъпления или нарушения могат свободно да разполагат с имущества без установен законен източник.“

 

Извод:

Създава се пореден външно напълно неефективен, но способен да удави проверяваните лица в администрация орган, който няма да бори корупцията, но ще бъде добра бухалка срещу неудобни противници.

 

Съдебна реформа ли е това?

НЕ. Категорично няма как да се квалифицира като продължаване на съдебната реформа дейността по окрупняване на съществуващи вече органи за противодействие и превенция на корупцията и събирането им механично в нова структура без реални правомощия по разследването, образуването на досъдебни производства при  данни за извършени престъпления и внасянето на обвинителни актове в съда! Правомощията на така предвидената агенция са на контролен, аналитичен и статистически орган, но не и на орган за борба с корупцията, който да има отношение към наказателното ѝ преследване.

В предложения от Министерството на правосъдието модел не се предвижда изследване на крайния резултат от дейността на този орган, нито периодична оценка за неговата ефективност. Не се създава никакъв ангажимент на прокуратурата за специализирано разследване на постъпилите сигнали и отделен отчет за работата по тях и внесените в съда обвинителни актове. За да бъде ефективна дейността на подобен орган, то би следвало създаващата се агенция да включва в състава си разследващи полицаи и прокурори, които да работят съвместно и в екип за разкриването на престъпната дейност и нейното разследване, и да са със съответните права за внасяне на обвинителни актове в съда, както и да се отчитат пред парламента за тази си дейност, което е напълно нормално в една парламентарна република.

Част от тези идеи всъщност бяха изказани и от президента при формулирането на неговата визия за създаване на този нов орган за борба с корупцията. Те явно са споделени и с премиера на срещата им през месец юли, но не са взети под внимание от работната група по изготвянето на законопроекта, нито от министъра на правосъдието.

Инициатива „Правосъдие за всеки“ ще предложи конкретни текстове в този смисъл при разглеждането на законопроекта на второ четене, ако не се намери народен представител, който да внесе отделен законопроект, съдържащ изложените идеи и предложения.

Краен извод:

Така предвидената за създаване комисия определено не е нищо повече от един политически Франкенщайн – административен монструм, съшит от труповете на други, доказали пълната си неефективност в миналото органи, но с възможоностите да създава удобна среда за наказателно преследване на неудобни лица и да не носи отговорност за това. ВЛАСТТА и ИНИЦИАТИВАТА ЗА НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ ОСТАВА ОТНОВО САМО И ЕДИНСТВЕНО В ПРОКУРАТУРАТА, която не подлежи на контрол и отчетност! Законът реално не отговаря на нито една от препоръките в мониторинговия доклад по правосъдие и вътрешен ред, нито на независимия анализ на структурния и функционален модел на прокуратурата, изготвен от европейските прокурори преди девет месеца.

Внесено в Министерството на правосъдието на 28.09. 2017 г.

 

Отворено писмо до президента за избора на новия председател на ВАС 4

Отворено писмо до президента за избора на новия председател на ВАС

By Новини, Становища

OpenLetter_croppedДо Президента на Република България

г-н Румен Радев

 

ОТКРИТО ПИСМО

НА ИНИЦИАТИВА „ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЕКИ“

 

 ОТНОСНО: ПРОЦЕДУРА И ИЗБОРА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Уважаеми г-н Президент,

В понеделник ръководният орган на съдебната власт завърши една непрозрачна, немотивирана и изпълнена с огромно съмнение за външен натиск процедура по избора на председател на Върховния административен съд  – най–важният съд в страната от гледна точка на гарантиране на гражданските права от властта. Това гласуване бе хроника на един предизвестен избор, маркиран от груб командно–административен подход и натиск за избора на определен кандидат, чието име се знаеше от месеци.

Фактите са, че лично настоящият председател на ВАС г-н Георги Колев  издигна кандидатурата на съдия Георги Чолаков. След това – пак по лично негово настояване, ВСС  промени сроковете за номинациите и избора, така че да съвпаднат с мандата на сегашния му състав. Накрая – пак по негово настояване и в нарушение на духа и смисъла на Закона, Общото събрание на съдиите от ВАС проведе гласуване, за да подкрепи един от кандидатите. Тези факти говорят достатъчно красноречиво, че това бе една дирижирана и опорочена процедура, напълно неприемлива за обществото.

Явно се търсеше произнасяне на точно този силно зависим и вече достатъчно компрометиран като авторитет състав на Висшия съдебен съвет, за да се гарантира избора на „правилния кандидат“, от гледна точка на влиятелните фигури в него. Но този състав на ВСС няма да работи с новия председател на ВАС, поради което нямаше никаква логика, правен смисъл и морално право точно той да избира ръководителя на ВАС!  Сроковете за избора на новия състав на ВСС напълно позволяваха, а това бе и първоначалната идея, изборът да бъде осъществен от новия състав на Съвета, който ще встъпи съвсем скоро в длъжност и поне в началото ще се ползва с необходимия обществен авторитет и професионална тежест!

С така проведената процедура по избора останаха тежки съмнения за политическа намеса, нерегламентирано влияние и прокурорска целесъобразност в избора на председател на съда, който трябва да охранява правата и законните интереси на гражданите от евентуален властови произвол. Тези съмнения се засилиха от още един факт – явното пренебрегване в дискусията по кандидатурите на реалната оценка на професионалните и нравствени качества на двамата издигнати кандидати, както и на техния стаж като съдии в съответния съд и система. Имаме кандидат, чийто магистратски стаж е преминал изцяло в системата на административното правораздаване и е съдия във ВАС от неговото създаване – г-жа Соня Янкулова – срещу друг кандидат, който е сменил няколко съдилища от различни сфери, но след прекъсвания за осъществяване на адвокатска и нотариална дейност. Точно този задълбочен дебат, който е задължителен по закон при оценка на качествата на кандидатите, членовете на ВСС не проведоха преди да гласуват!

Господин Президент,

Вие сте държавен глава и сте призван да бъдете безпристрастен арбитър между властите, когато упражнявате правомощията си, и да извършвате самостоятелна преценка на фактите и обстоятелствата, когато действате  в условията на обвързана компетентност, както е в случая с назначаването на председател на ВАС. Вие имате право да откажете да подпишете указ за назначаването, когато не сте лично убеден, че е проведен честен, независим, състезателен и професионален избор за толкова важен пост в съдебната система. Вие, като обединител на нацията,  дори сте длъжен да откажете, ако имате и най-малките съмнения в почтеността и убедителността на този избор, от гледна точка на обществото!

Ето защо ние, свободните граждани и юристи от Инициатива „Правосъдие за всеки“, Ви призоваваме да упражните конституционното си правомощие като откажете да подпишете указа за избора на г-н Георги Чолаков за председател на Върховния административен съд. Призоваваме ви да върнете двете кандидатури за ново обсъждане и гласуване от НОВИЯ СЪСТАВ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, който ще встъпи в длъжност с нов авторитет и обществена тежест и ще работи с този върховен магистрат!

Разчитаме на Вашата независима и авторитетна преценка и решение!

С уважение,

Велислав Величков,

председател на Сдружение „Правосъдие за всеки“

OpenLetter_cropped_1

Искане за президентско вето на приетите промени в ЗСВ и НПК

Искане за президентско вето на приетите промени в ЗСВ и НПК

By Новини, Становища

ДО
Президента на Република България,
Г-н Румен Радев

О Т К Р И Т О П И С М О
от
Сдружение „Правосъдие за всеки“
Сдружение „Граждански блок“
Младежко сдружение „Полити“
Гражданско сдружение „БОЕЦ“
Асоциация на българите в Република Македония „РАДКО“
Сдружение „Обединени реформатори“
Движение обществен натиск
Асоциация на парковете в България

Относно: Искане за налагане на вето над разпоредби от приетите без обществено обсъждане и в нарушение на редица нормативни актове промени в Закона за съдебната власт и Наказателно – процесуалния кодекс /НПК/.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Обръщаме се към Вас във връзка с едно от основните Ви правомощия като държавен глава, а именно – да съблюдавате за спазването на Конституцията и приемането на закони, които не я нарушават и са в унисон с принципите на демократичната правова държава и европейското право.
В последните дни на лятната си сесия, почти на тъмно и при видимо разредено предваканционно мнозинство, 44-то Народно събрание прие „ударно”, в съкратени срокове и в нарушение на Закона за нормативните актове и Правилника за организацията и дейността на НС, промени в едни от най-важните закони за съдебната власт – а именно, устройствения Закон за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс.
Приетите промени нарушават важни права и основни принципи на Конституцията – правото на гражданите да се сдружават свободно и без държавна намеса по смисъл на чл. 12 и чл. 44, както и чл. 132 относно гаранциите за ненамеса в работата на магистратите. Грубо се нарушават и нормите на редица международни актове, по които Република България е страна, като например Пакта за политически и граждански права, Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и други. Наред с това, промените в ЗСВ са в пряко противоречие с приетата с огромно мнозинство от 43-ия парламент Актуализирана стратегия за продължаване на реформатта в съдебната система и разписаните в нея принципи на съдийско самоуправление, конкурсно начало и кариерно развитие на база показани високи професионални резултати в работата на всеки магистрат. Тези промени противоречат и на редица препоръки за съдебната реформа от мониторинговите доклади на Европейската комисия и тези на Европейската комисия за демокрация чрез право /Венецианската комисия/.
По недопустим начин окончателно гласуваните миналата седмица промени в ЗСВ, въпреки острите възражения на редица авторитетни професионални и съсловни организации, сред които Съюзът на юристите в България, Съюзът на съдиите в България, Международната асоциация „Европейски магистрати за демокрация и свободи”, Европейската асоциация на съдиите, както и на български неправителствени организации, сред които и Инициатива „Правосъдие за всеки“, както и при негативните становища на съдиите от Върховния касационен съд и на членове на Висшия съдебен съвет, и без да се поиска задължителното по чл. 79, ал. 5 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание /ПОДНС/ становище на последния и при неспазване на 24-часовия срок за запознаване от депутатите на законопроектите, които гласуват:
създават необосновани и дискриминационни привилегии за членовете на отиващия си Висш съдебен съвет да се „самоназначат“ без конкурс в който си пожелаят орган на съдебната власт, за което част от тях нямат дори нужната компетентност и прескачайки нива в системата;
в нарушение на чл. 44 от Конституцията, ограничават правото на сдружаване на магистратите и възможността им за участие в ръководните органи на професионални организации на юристи, някои от които с близо 100-годишна история;
пряко нарушават чл. 132 от Конституцията, като се създават условия и предпоставки за „автоматично” отстраняване на всеки неудобен за някого съдия – само чрез повдигане на обвинение за извършено престъпление от общ характер /дори за престъпление по транспорта и причиняване на ПТП и претърпяна средна телесна повреда/, без последното да има каквото и да е отношение към работата на магистрата и без това да може да е предмет на преценка от съответната колегия във ВСС. По този начин прокуратурата се превръща в напълно всевластен господар на съдебната система, като може чрез централно дирижирано повдигане на обвинения с оглед на конкретна неудобня личност, да манипулира състава на Съда и да си осигурява послушни и удобни съдии по конкретни дела.
Сред гласуваните ден по-рано пък промени в НПК има такива, които пряко противоречат на Решение № 10 от 15.11.2011 г. на КС по к. д. № 6/2011 г., като някои от тях създават на практика специален /извънреден/ ред за разглеждане на дела пред специализираните съдилища, което съчетано с преместването там на подсъдността не просто по вид престъпления, но и по длъжностното качество на обвинените лица, ги превръща на практика в извънреден трибунал в нарушение на чл. 119, ал. 3 от Конституцията! С част от приетите разпоредби се нарушава и конституционно гарантираното право на адвокатска защита в досъдебното производство, което е напълно недопустимо за правова и демократична държава.
Така, в рамките на по-малко от три седмици, внесените от група народни представители предложения за на практика фундаментални промени в ЗСВ и НПК бяха изгласувани на спринт и без дори да са информирани народните представители какво точно гласуват. Това стана и при липса на изискуемите по Закона за нормативните актове обществено обсъждане и задълбочена предварителна оценка на въздействието на законопроектите; при скандално съкращаване на сроковете по правилника на НС за обсъждане на законопроекти между първо и второ гласуване; при множество „поправки на поправките”, внасяни и оттегляни от част от вносителите по първоначалните законопроекти на НПК и ЗСВ /включително и от хора без юридическо образование/, които нямаха нищо общо с първоначално предложените текстове. Това скоростно и немотивирано приемане на радикални изменения в устройствен и в процесуален закон бе откровено газене през основни принципи и традиции на българския парламентаризъм и откровена подигравка с обществото и международните ни партньори, потъпкване на основни принципи на правовата държава.
Стигна се до там председателят на най-голямата парламентарна група практически да се извинява на партньорски организации от Съединените щати, подпомагали финансово през годините не само съсловни организации на магистрати, но и самия ВСС, отделни съдилища и съдебната реформа като цяло, за внесения „антиамерикански законопроект”/както част промените в ЗСВ добиха гражданственост/ и да оттегля част от тях публично. И макар една малка част от скандалните промени да бяха оттеглени, тези, които останаха, будят не по-малко безпокойство!
Нещо повече – от стенограмите на последните заседания на Правната комисия става ясно, че на вносителите на текстове буквално им е било „разяснявано” какво точно съдържат предложенията им по ЗСВ и НПК и какво се гласува от представители на други институции и власти, което означава, че не е проявена свободната воля и вътрешното убеждение на народните представители, а нечия друга воля, което само по себи си влиза в скандално противоречие с разделението на властите и принципите на правовата държава! И всичко това, за да бъдат същите тези промени изгласувани след по-малко от 12 часа от гледането им в Правната комисия отново „ударно” и без реален дебат и в пленарна зала от 60-70 депутати, присъстващи там и формиращи доста съмнително „мнозинство”, далеч от кворума за работа на Народното събрание, разписан в чл. 81 от Конституцията, крайно недостатъчно и напълно непредставително за приемането на такива фундаментални промени в основни устройствени закони за съдебната власт!
Предвид всичко това,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Ви призоваваме да защитите Конституцията и правовия ред в република България, като част от общността на демократичните държави от ЕС, и да упражните правомощията си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията, като върнете за ново обсъждане в Народното събрание приетите законопроекти за изменение и допълнение на ЗСВ и НПК или поне следните разпоредби от законопроектите за изменение и допълнение на ЗСВ и НПК:
От ЗИД на Закона за съдебната власт, вх.но. 754-01-35 от 04/07/2017:
Пар. 1 /кариерен бонус за члeновете на ВСС в края на мандата/, пар. 2 /същото като пар. 1 и за членовете на Инспектората към ВСС/, пар. 3 /ограничаване правото на участие на магистратите в ръководни органи на професионални организации на юристи/, пар. 4 /ограничаване правото на сдружаване на магистратите/и пар. 5 /възможност за пряка интервенция в работата и независимостта на съда чрез „автоматично“ отстраняване на съдии при повдигане на каквото и да е обвинение за тежко престъпление от общ характер/.
От ЗИД на НПК, вх.но. 753-03-14 от 05/07/2017:
пар. 87, създаващ особена подсъдност пред СпНС за определени субекти – лица, заемащи публични длъжности, докато за други такива, заемащи не по-малко отговорни висши длъжност /например членовете на КЗК, КРС, на КФН, на БНБ и пр./, такава „специална” подсъдност не е предвидена?!
пар. 88 /особени съдопроизводствени правила пред СпНС, различни от общите/;
Параграфите, с които се стеснява и ограничава по недопустим начин гарантираното право на адвокатска защита в досъдебното производство на наказателния процес.

03.08.2017

Отворено писмо в подкрепа на позицията на търговските камари  за съдебна реформа в България

Отворено писмо в подкрепа на позицията на търговските камари
за съдебна реформа в България

By Новини, Становища

Ние, гражданите от Инициатива “Правосъдие за всеки”, изразяваме категорична подкрепа за Позицията за съдебна реформа в България, изразена в отворено писмо на осем търговски камари на страни от ЕС от 29.06.2017 г. За съжаление, с всеки изминал ден тази позиция става все по-актуална! Напълно споделяме констатацията, че „липсата на безпристрастен и ефективен съд и прокуратура безспорно се явява една от най-съществените бариери пред икономическия растеж в България“. Декларацията на търговските камари заслужава още по-широк обществен отзвук, защото това е второ поред отворено писмо след изпратеното на 26.01.2016 г. по същата тема, останало без реакция. Очевидно е, че почти нищо не се е случило като необходими промени в законодателството след този момент, но поводите за тревога рязко се увеличиха.

Ясна е и необходимостта от обединяване и фокусиране на усилията на бизнес асоциациите и гражданските организации в посока ефективно осъществяване на съдебна реформа.

Предложенията на търговските камари до голяма степен се покриват с част от Седемте ключови идеи за съдебна реформа (https://pravosadiezavseki.com/7idei/), с които на 6.09.2015 г. стартирахме Национална гражданска инициатива. Със събраните над 5,000 подписа на 02.12.2016 г. внесохме нашите предложения в парламента. За съжаление, 43-тото Народно събрание нямаше воля да разгледа отговорно тези идеи и след две обсъждания в Правната комисия, в нарушение на закона, обсъждането им в пленарна зала беше блокирано. Още по-тревожно е, че сегашното 44-то Народно събрание явно също няма никаква воля за продължаване  на съдебната реформа.

Основните точки в позицията на търговските камари за гарантиране на достъп до правосъдие, прозрачност и ефективност на съдебния процес, съвпадат и с нашите идеи за съдебна реформа:

  • Независимост на съда от всякакви външни влияния и от прокуратурата
  • Ефективно и прозрачно управление на съдебната власт
  • Ефективност, прозрачност и отчетност на прокуратурата

Ние предлагаме да се проведе бърз професионален и обществен дебат по следните теми и да се предложат бързи законодателни промени:

  •       Намаляване на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет от 11 на 5 души и информиран избор след обществено обсъждане на техните професионални и нравствени качества.
  •       Премахване на методическото ръководство на главния прокурор върху дейността на всички прокурори и ограничаването му само до общ надзор за законност.
  •      Въвеждане на конституционно ниво  на длъжността заместник-главен прокурор за борба с корупцията по високите етажи на властта. Той да ръководи Антикорупционна дирекция, която образува досъдебни производства и внася обвинителни актове, като е независим в дейността си от главния прокурор. Да се избира и отчита ежегодно за дейността си пред Висшия съдебен съвет и Народното събрание.

Опитът ни през последните години показва, че поради липсата на политическа воля и отговорни държавници, всички наши инициативи, подписки и отворени писма не водят до резултат.  Очевидно е дошъл момент за устойчиво обединение на усилията на всички заинтересовани представители на бизнеса и на гражданските организации с цел постигане на реална съдебна реформа. Това се налага още повече след неприкритите опити на политиците в парламента да ограничат рязко правата на сдружаване на магистратите и да погазят конституционно гарантирани права на защита на гражданите чрез бързи и недомислени промени в процесуалните закони.

Приемаме общата позиция на осемте търговски камари като  необходима първа стъпка в тази посока. Желаем да предизвикаме диалог и обединение  с други бизнес организации и представители на гражданското общество, за да поставим тези идеи и предложения в центъра на обществения и политически дебат в следващите месеци и да задължим с граждански ангажимент народните представители да се произнесат по нашите общи предложения.

Настояваме Народното събрание да не приема скандалния законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, а същият да се подложи на широко обществено обсъждане!

Изискваме от Висшия съдебен съвет да се произнесе незабавно по препоръките в докладите на ЕК и на европейските прокурори по функционалния и структурен модел на прокуратурата и да излезе със съответните решения и предложения, а не да се крие зад липсата на кворум за заседанията си. Време за чакане повече няма, съдебната реформа трябва да се случи още тази година, преди да поемем отговорното председателство на ЕС през януари догодина!

21.07.2017г.

Декларация  на Инициатива "Правосъдие за всеки" 1

Декларация на Гражданска инициатива „Правосъдие за всеки“

By Новини, Становища

pravosadie_za_vs_logoТече поредният скандален и скорострелен опит за пълно подчинение на всички магистрати и техните съсловни организации на диктата на мнозинството във ВСС!
Сериозната рестрикция  спрямо финансирането на организациите на съдии и прокурори, без да се допуска друго финансиране или предоставяне на имущество под каквато и да е форма, освен членски внос, имуществени вноски и дарения от техни членове, прегражда всякаква възможност професионалните магистратски организации да се издържат и чрез участия в проекти  –  основен техен източник в момента.
С просто око се вижда, че тук на прицел е най–вече  Съюзът на съдиите в България (ССБ), поради активната си позиция за съдебната реформа и в защита върховенството на правото. Ето го и другото доказателство за това: Създава се  Съвет за партньорство към ВСС, който ще „осъществява диалог по всички въпроси, свързани с професионалните интереси на съдиите, прокурорите и следователите. В него ще влизат трима членове на ВСС, избрани от Пленума на Съвета и по един представител на съсловна организация, ако членовете ѝ са поне 5 % от общия брой съответно на съдиите, прокурорите или следователите в страната. В Съвета ще има и представители на магистрати, нечленуващи в съсловни организации. ВСС трябва да уреди организацията на дейността му с наредба.“ Изискването за легитимно представителство за участие на поне 5%  от общия брой на съдиите в бъдещия съвет за партньорство отново удря ССБ – единствената независима и с активна позиция магистратска организация! Забранява се и участието на магистрати в управителните органи на общи сдружения с представители на други юридически професии, което цели да не се достигне до съвместни инициативи и становища между гилдиите в защита на общи интереси.
Законопроект, с който съществено се ограничават международно признати права, внесен експресно и предложен „на спринт“ за гласуване на заседание на Правната комисия за по–малко от 24 часа! И то, за да се случи всичко преди лятната депутатска ваканция – „на юруш“ и без никакъв обществен и професионален дебат. За да се затворят неудобните усти, които изричат истината, за да се ликвидира влиянието на достойните съдии сред техните почтени колеги, за да се продължи с пълната подмяна на ценности, правни принципи, за да бъде затворен порочният кръг на статуквото в съдебната власт до пълна победа на олигархията!
В същото време обаче, явно като награда за послушното и удобно мнозинство в отиващия си ВСС, законопроектът предвижда раздаването на скандални бонуси и кариерни награди за членовете на орган, който за пет години не реши нито един съществен проблем на съдебната система, но я потопи в серия от скандали и състояние на пълен дефицит на обществено доверие.
Ето защо настояваме пред  народните представители – вносители на проекта и пред ръководството на Правната комисия да се оттегли скандалният законопроект  и да се инициира широк обществен и професионален дебат за идеите, принципите и последствията от приемането на такива промени. Ако това, не бъде сторено, то се обръщаме към всички депутати, членове на Правната комисия, с искане да отхвърлят спорния законопроект и да не препоръчват приемането му в Пленарна зала на Народното събрание, още повече, че същият не е придружен от оценка на въздействието му, задължителна по смисъла на ЗНА.
Ако това не стане, ще инициираме общо протестно действие с всички заинтересовани от спазването на европейските принципи граждани и организации.

07.07.2017г.                                                               УС на „Правосъдие за всеки“

Декларация  на Инициатива "Правосъдие за всеки" 1

Декларация
на Инициатива „Правосъдие за всеки“

By Новини, Становища

MARCH_2305_1Това не е отговор на написаното в един вестник от несъществуващ журналист, защото на такъв тип медии и „журналисти“ отговор по принцип не се дължи. По-скоро е официална позиция на една истинска гражданска организация по повод поръчкови клевети и манипулации.

Гражданска инициатива „Правосъдие за всеки“ е общност на свободни, независими и мотивирани хора, обединени вече над две години от обща цел и кауза – постигане на истинско правосъдие и справедливост чрез решителна съдебна реформа! Ние никога не сме работили по проекти, не сме кандидатствали за такива, нямаме финансиране от фондации и чужди организации, а разчитаме в дейността си изцяло на своите сили и средства, както и на скромни дарения от наши съмишленици и симпатизанти. Така беше за конференциите с участието на Моника Маковей и Лаура Кьовеши, така беше и с всички наши публични събития досега. За първия Марш за европейско правосъдие разходите ни възлизаха общо на около две хиляди лева, събрани изцяло от наши членове. Сега сумата е не по- голяма и се събира по същия начин. Публичен отчет на приходите и разходите и за двете събития ще бъде публикуван на сайта ни.

Инициатива „Правосъдие за всеки“ няма отношения с фондация „Антикорупционен фонд“, нямаме наши членове и представители, които да са сред учредителите или в управителния съвет на тази организация, не сме получавали под каквато и да е форма финансиране чрез този фонд. Не сме били бенефициенти на средства или кандидати за финансиране по проекти на която и да е организация. Като сдружение в обществена полза се издържаме от собствени средства и дарения на симпатизанти – български физически лица.

Настояваме онези, които твърдят, че ИПВ е получила финансиране от определени организации за организирането на маршовете си, да докажат това или да се извинят за опита си да опетнят името на организацията ни, както и на хилядите хора, които участват в Марша за правосъдие. Ако това не се случи, ще ни дадат пълно основание да сезираме медийните организации и да защитим правата си по съдебен ред.

Прекрасно разбираме, че олигархията, която е истинският „лапач“ на чужди пари в България и е намерила своите удобни слуги за „жълти стотинки“, изпитва панически страх от събуждащата се гражданска енергия и маршовете за европейско правосъдие и търси начин да ги обезсмисли. Но уверяваме всички, че няма да отстъпим в битката си за право и справедливост и в сряда ще бъдем пак пред Съдебната палата – НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО, НО С ОГРОМЕН ЗАРЯД!

Отворено писмо

Отворено писмо

By Новини, Становища

SRS_protestВ медийни публикации от тази седмица бе разпространена информация, че ръководството на Върховния административен съд /ВАС/ е спуснало кандидатурата на свой фаворит за член на Висшия съдебен съвет /ВСС/ чрез „окръжно писмо” до редовите съдии. С въпросния мейл се приканвали всички административни съдии в страната да подкрепят г-н Светлозар Рачев от Габровския административен съд, издигнат от председателя на ВАС Георги Колев. На заседанието на съдийската колегия на ВСС на 06.06.2017 г. Калин Калпакчиев повдигна този въпрос, но разглеждането му не беше прието, поради паритет на гласовете в колегията.  Самият Георги Колев заяви, че не е изпращал подобно писмо. Явно въпросът дали ръководството на ВАС е оказало неправомерно влияние върху номинациите за членове на Съвета и върху съдиите от административните съдилища не е приоритетен за този състав на „правителството на Темида”.

Инициатива „Правосъдие за всеки” счита, че ако  такова писмо действително е било разпространено чрез  главния секретар на ВАС  Александър Николов, то за пореден път се демонстрира абсолютно незачитане  на съдийското самоуправление и се погазва директно независимостта на съдебната система, при това с участието на председателя на ВАС.  С „окръжно“ писмо до всички ръководители на адмистративни съдилища и с думите „Приложено Ви изпращам предложение за изборен член на ВСС, което СЛЕДВА ДА СЕ ДОКЛАДВА на ръководителите на административните съдилища“ /цитат от публикация на информационния сайт „Медиапул“/ се налага кандидатурата на съдия от Габровския административен съд.

Подобни действия са груба проява на диктат на административния ръководител на системата от съдилища, целяща запазване на статуквото в управлението на ВСС и ВАС. Точно това отношение към предстоящите избори за нов състав на ВСС е ярък пример за първопричините за изключително ниската ефективност на съдебната система в борбата с престъпността и корупцията в страната. По този начин, лидерите на сегашното мнозинство във ВСС очевидно се стремят и да предотвратят каквато и да е възможност новият ВСС да предприеме действия за промяна на съдебната система в посока осигуряване на върховенство на правото, прозрачна и ефективна съдебна система и изпълнение на препоръките на Европейската комисия към съдебната система в България.

Поради това настояваме: Министърът на правосъдието, като председателстващ заседанията на ВСС, да внесе точката, предложена от съдия Калин Калпакчиев, на редовното заседание на Пленума на съвета, като се обсъди налице ли е опасност от манипулация на изборите за съдийската колегия с административното налагане на кандидатура от страна на ръководството на ВАС и допустимо ли е това действие. Председателят на ВАС да отговори пред целия състав на ВСС на въпроса запознат ли е с текста на писмото, изпратено ли е то наистина от главния секретар на ВАС до ръководителите на административните съдилища и ако да, одобрява ли той това действие. Ако не поема отговорността за него, а същото се е случило, то да поиска незабавно оставката на главния си секретар, поради опорочаване изборната процедура и уронване престижа на съдебната власт. Ако това не се случи, то от Инициатива „Правосъдие за всеки“ ще информираме Европейската комисия за съмненията си за тежко опорочаване на изборната процедура за избор на нов състав на ВСС, която се следи от европейските ни партньори във връзка и с мониторинга по глава „Правосъдие и вътрешен ред“.

Ние, от Инициатива „Правосъдие за всеки”, вярваме че е дошло време за промяна, която да започне отвътре в самата система. Призоваваме всички съдии да упражнят правото си на вот на предстоящите избори за нов състав от ВСС само и единствено въз основа на вътрешното си убеждение, професионалните и нравствени качества на кандидатите и техните концепции за почтено управление и реформа в съдебната система. Налице са сериозни съмнения относно сигурността  на електронната система за гласуване, която не гарантира със съответните нива на защита липсата на вмешателство  при обработката на  резултатите и тайната на вота на съдиите. Затова  апелираме съдиите да гласуват с хартиена бюлетина, въпреки известното неудобство на този метод.

Време е в новия състав #ДаВлязатДостойните, а не тези, които биват спускани на парашутен принцип с ръководни препоръки и „окръжни” писма.

 

Номинацията на Гешев: Шах за правосъдието и пробив в свободата ни 3

Призив до президента:
КСНС да обсъди
състоянието на съдебната система

By Новини, Становища

BulphotoУважаеми господин Президент,

Уважаеми господа държавници,

От името на над хиляда свободни граждани, активно участвали в Марша за европейско правосъдие на 23-ти май, Инициатива „Правосъдие за всеки“ ви адресира с призив да включите в дневния ред на предстоящия на 30 май 2017 г. Консултативен съвет за национална сигурност точка за обсъждане на:

„Тревожното състоянието на съдебната система и съмненията за нарушаване на нейната независимост, във връзка с нерегламентираните контакти на висши магистрати, като елемент и заплаха за националната сигурност.“

Обществото очаква становище по събитията от последните месеци, случващи се в ръководния орган на съдебната власт – Висшия съдебен съвет, особено за тайно проведената среща на главния прокурор с частни бизнесмени и политическо лице извън установените за това места, по-известна като „ЦУМ гейт“, за която същият отказва категорично да дава обяснения.

Тези събития бележат изключително опасна тенденция за нарушаване на законови норми и етични стандарти. Показват мълчаливо съгласие на всички власти относно пълното всевластие и неотговорност на главния прокурор пред държавните институции. Налага се въпросът извършва ли се търговия с влияние във висшите органи на съдебната власт? Това поставя под основателно съмнение независимостта на съдебната система като цяло, провеждането на държавната наказателна политика, а оттам и върховенството на правото.

Всичко това категорично засяга националната сигурност. При неефективно работеща или контролирана от външни влияния съдебна система, която на практика стимулира организираната престъпност, поради нейната ненаказуемост, няма как да имаме правова сигурна и стабилна държава!

Очакваме на заседанието на КСНС да бъдат поканени главният прокурор и председателите на върховните съдилища, които също да изразят своето становище по така повдигнатите въпроси. Настояваме след обсъждането КСНС да излезе със становище относно състоянието на съдебната система и събитията от последните седмици.

снимка: Евгени Димитров, агенция „Булфото“

Покана за среща с президента 1

Покана за среща с президента

By Новини, Становища

Rumen_Radev_photoНа 30.01.2017г. Инициатива „Правосъдие за всеки“ депозира в деловодството на президентството покана за среща с българския президент г-н Румен Радев. По време на предизборната кампания той заяви намерение да се срещне с наши представители:

Уважаеми господин Президент,
Бихме искали да Ви честитим встъпването в длъжност като президент на Република България и да Ви пожелаем мъдрост, смелост и воля да осъществите Вашата идея за налагане на върховенството на правото и създаване на усещане за справедливост в българското общество. Истинската съдебна реформа е също и наша мисия. За нас справедливият процес не е достатъчен, бихме искали да видим прекъсване на механизмите на абсолютна власт, чадъра на влияние и източване на ресурси, който позволява. Надяваме се, че поради Вашия ангажимент да бъдете безкомпромисен при защитата на българските интереси, ще намерим поле за общи действия.
В предизборен дебат на БНТ на 10.11.2016 г. заявихте, че ще проведете среща с Инициатива „Правосъдие за всеки“ по нашите седем идеи за съдебна реформа. Поехте ангажимент да се запознаете на място с румънския модел за антикорупционно законодателство и съдебната реформа там. С настоящото писмо напомняме за поетия ангажимент, още повече че темата е все по-актуална в светлината на мониторинговите доклади по правосъдие и вътрешен ред и за независим анализ на структурния и функционален модел на прокуратурата. Бихме също така искали да чуем Вашите идеи, за да откроим къде са нашите общи позиции и в кои дейности ще можем да си партнираме с българския президент като активна гражданска общност.

          Моля, да приемете представители на нашата гражданска организация в подходящо за Вас време през първата половина на месец февруари, преди началото на предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори, за да поговорим честно, откровено и задълбочено за реалните проблеми на съдебната система и необходимите промени, които трябва да се осъществят в структурата, дейността и отчетността на съдебната власт.

                                        С уважение,

                                                               Велислав Величков

                                             Председателп на НГИ “Правосъдие за всеки”

 До средата на февруари няма отговор на писмото и насрочване на исканата среща от канцеларията на държавния глава. Продължаваме да вярваме, че казаното от него и поетият публично ангажимент са нещо, което не подлежи на съмнение и тази среща ще се състои.