Skip to main content

Инициативата информира европейските институции за опита за подмяна на съдебната реформа

160Инициатива „Правосъдие за всеки“ изразява загриженост, че истинската съдебна реформа е поставена в сериозен риск. Налице е опит за нейната подмяна и прокарване на мнима реформа – без нужната дълбочина. Този подход на практика би бетонирал съществуващото статукво и задълбочил проблемите.

От Инициативата настояват, че внесените в Народното събрание предложения за промени в Конституцията отразяват предложената от правителството и одобрена от Народното събрание стратегия за съдебна реформа. Те са едва първата, абсолютно задължителна крачка за реализирането на съдебна реформа в България. Всеки опит за подмяна се разчита ясно от обществото и предизвиква остро възмущение.

Членовете на Инициатива „Правосъдие за всеки“ изпраща своята  позиция – апел до Европейската комисия, Съвета на Европа, Венецианската комисия, Групата на държавите, борещи се срещу корупцията (ГРЕКО), ръководителите на дипломатически мисии в България, в която представя твърдата и непоколебима решимост на гражданите на България за необходимостта от провеждане на дълбока и реална реформа на правосъдната система.

„Ние отлично знаем, че характерът на бъдещите реформи в този сектор, свързани с устройството на съдебната власт, но и Прокуратурата ще се разглежда като ключов фактор за оценка на напредъка на България в предстоящия доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка.“, пишат в писмото си експертите от Инициатива „Правосъдие за всеки“

Целта на Инициативата е да участва пълноценно в процеса по реализиране на реформата, чрез разработването на свои обосновани предложения. Идеите са изготвени в съгласие с широк конституционален елит, гарантират осъществяването на дълбока съдебна реформа и ще бъдат внесени за разглеждане в парламента чрез учредяване на Национална гражданска инициатива в края на юли.

Петте искания за промяна от страна на Инициатива „Правосъдие за всеки“, по които ще се търси подкрепата на гражданите и ще бъде поискано мнението на парламента, са:

  1. Прокуратурата да бъде също включена в реформата на Съдебната власт, като се предложи изменение в чл.126 от КРБ, с което да се премахне методическото ръководство на Главния прокурор върху дейността на всички прокурори. Функциите и правомощията на Главния прокурор да бъдат ограничени до административно и организационно ръководство на Прокуратурата и общ надзор за точното и еднакво приложение на закона от всички прокурори. По този начин ще бъде гарантирана независимостта и вътрешното убеждение в работата, както и оперативната самостоятелност на съответно компетентния прокурор. Този принцип да бъде последващо развит на законово ниво /ЗСВ и НПК/, като отпаднат т.нар. задължителни писмени указания в работата му и безусловното подчинението на всеки прокурор на по-горестоящия по длъжност.
  2. Намаляване мандата на Главния прокурор от седем на пет години, като се въведе и периодична оценка на дейността му по ръководене на Прокуратурата и осъществяването на наказателната политика в края на третата година от мандата му. Отрицателна оценка от Пленума на ВСС за справянето му със служебните задължения по ръководството на Прокуратурата, както и при неприемане на годишния доклад за прилагането на Закона и дейността на Прокуратурата или при уронване престижа на Съдебната власт е основание за предложение на ВСС до Президента за освобождаването му от поста. Решението за това се взима с мнозинство от 2/3 от състава на Пленума на ВСС.
  3. Въвеждане на Конституционно ниво, в чл.126 (чл. 127) от КРБ на длъжността “Заместник главен прокурор” за борба с корупцията във висшия управленски ешелон на Държавата, който може да образува и ръководи досъдебни производства и да внася обвинителни актове в Съда на самостоятелно основание и без възлагане от Главния прокурор, по сигнали и жалби на граждани и държавни институции. Избира се и се отчита за дейността си пред ВСС ежегодно. Може да бъде освободен при системно несправяне със задълженията си и накърняване престижа на Съдебната власт.
  4. Намаляване на Парламентарната квота във ВСС от 11 на 7 членове и избор на тези членове с квалифицирано мнозинство от 2/3 от общия брой на народните представители, с цел решително намаляване на възможностите за политическа намеса в работата на административния и кадрови орган на Съдебната власт. В ЗСВ да бъдат подробно развити точните критерии, на които следва да отговарят избираемите от Парламента членове на ВСС, които да пояснят обширното понятие “високи професионални и нравствени качества”, въведено на конституционно ниво.
  5. Подкрепяме предложеното в Конституционния проект на управляващото мнозинство разделяне на ВСС на две колегии – съдийска и прокурорска, като считаме това за изключително важно с оглед осигуряване независимостта на съдиите при решаването на техните кадрови и административни въпроси. Но трябва да се добави, че Пленумът на ВСС, в който влизат и прокурорите и следовател, не може да взима решения по никакви въпроси, касаещи съдийски назначения, кариерно израстване, атестиране и дисциплинарни производства спрямо съдии. Предложението за избор на председатели на ВКС и ВАС да се прави до Пленума на ВСС само от съдийската колегия, като Прокурорската колегия или отделни нейни членове да нямат право на предложения за ръководители на върховните съдилища, а само участват в обсъждането и гласуването.

–––––––––––––––––

Инициатива „Правосъдие за всеки“ е независима гражданска общност, с мисията за установяване на справедливост в българското общество чрез независим съд и ефективно правораздаване, като задължително условие за социален и икономически просперитет.

Хората в тази общност са доказани професионалисти в своите области, в т. ч.  юристи и лидери на мнение с изявен интерес към каузите в защита на Обществото, независимостта и свободата му. Основната цел на Инициатива „Правосъдие за всеки“ е предприемането на конкретни действия и реализиране на смела и смислена реформа в съдебната система. Само по този начин ще бъдат гарантирани справедливостта за обикновения човек, върховенството на Закона и реалната борба с корупцията в ежедневието и във високите етажи на властта.