Skip to main content

Покана за общо събрание на сдружение „Правосъдие за всеки“ – 2024 г.

До
Членовете на сдружение „Правосъдие за всеки“, с ЕИК 177175554, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. „Витоша“ 4, ет. 1, София, представлявано от председателя Велислав Величков Величков

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми членове на сдружение „Правосъдие за всеки“,

На 19.03.2024 г. Управителният съвет на „Правосъдие за всеки“ проведе свое редовно заседание, на което прие решение за свикване на Общо събрание на сдружението.

С настоящото и на основание на чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и на чл. 17, ал. 2 от Устава на сдружението, Ви каним да вземете участие в Общото събрание, което ще се проведе на 28.06.2024 г. от 17:00 ч. на адреса на управление на сдружението, бул. „Витоша“ 4, ет. 1, София, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на сдружението за 2023 г. – доклад на председателя В. Величков.

2. Освобождаване на състава на УС на сдружението поради изтичане на техния мандат.

3. Избор на нов състав на УС на сдружението.

4. Изменение на Устава на сдружението.

5. Приемане на годишен бюджет.

6. Обсъждане на стратегията на действие на Сдружението за 2024 г.

7. Разни