Skip to main content

Искане за президентско вето на приетите промени в ЗСВ и НПК

By 03.08.2017март 22nd, 2021Новини, Становища

ДО
Президента на Република България,
Г-н Румен Радев

О Т К Р И Т О П И С М О
от
Сдружение „Правосъдие за всеки“
Сдружение „Граждански блок“
Младежко сдружение „Полити“
Гражданско сдружение „БОЕЦ“
Асоциация на българите в Република Македония „РАДКО“
Сдружение „Обединени реформатори“
Движение обществен натиск
Асоциация на парковете в България

Относно: Искане за налагане на вето над разпоредби от приетите без обществено обсъждане и в нарушение на редица нормативни актове промени в Закона за съдебната власт и Наказателно – процесуалния кодекс /НПК/.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Обръщаме се към Вас във връзка с едно от основните Ви правомощия като държавен глава, а именно – да съблюдавате за спазването на Конституцията и приемането на закони, които не я нарушават и са в унисон с принципите на демократичната правова държава и европейското право.
В последните дни на лятната си сесия, почти на тъмно и при видимо разредено предваканционно мнозинство, 44-то Народно събрание прие „ударно”, в съкратени срокове и в нарушение на Закона за нормативните актове и Правилника за организацията и дейността на НС, промени в едни от най-важните закони за съдебната власт – а именно, устройствения Закон за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс.
Приетите промени нарушават важни права и основни принципи на Конституцията – правото на гражданите да се сдружават свободно и без държавна намеса по смисъл на чл. 12 и чл. 44, както и чл. 132 относно гаранциите за ненамеса в работата на магистратите. Грубо се нарушават и нормите на редица международни актове, по които Република България е страна, като например Пакта за политически и граждански права, Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и други. Наред с това, промените в ЗСВ са в пряко противоречие с приетата с огромно мнозинство от 43-ия парламент Актуализирана стратегия за продължаване на реформатта в съдебната система и разписаните в нея принципи на съдийско самоуправление, конкурсно начало и кариерно развитие на база показани високи професионални резултати в работата на всеки магистрат. Тези промени противоречат и на редица препоръки за съдебната реформа от мониторинговите доклади на Европейската комисия и тези на Европейската комисия за демокрация чрез право /Венецианската комисия/.
По недопустим начин окончателно гласуваните миналата седмица промени в ЗСВ, въпреки острите възражения на редица авторитетни професионални и съсловни организации, сред които Съюзът на юристите в България, Съюзът на съдиите в България, Международната асоциация „Европейски магистрати за демокрация и свободи”, Европейската асоциация на съдиите, както и на български неправителствени организации, сред които и Инициатива „Правосъдие за всеки“, както и при негативните становища на съдиите от Върховния касационен съд и на членове на Висшия съдебен съвет, и без да се поиска задължителното по чл. 79, ал. 5 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание /ПОДНС/ становище на последния и при неспазване на 24-часовия срок за запознаване от депутатите на законопроектите, които гласуват:
създават необосновани и дискриминационни привилегии за членовете на отиващия си Висш съдебен съвет да се „самоназначат“ без конкурс в който си пожелаят орган на съдебната власт, за което част от тях нямат дори нужната компетентност и прескачайки нива в системата;
в нарушение на чл. 44 от Конституцията, ограничават правото на сдружаване на магистратите и възможността им за участие в ръководните органи на професионални организации на юристи, някои от които с близо 100-годишна история;
пряко нарушават чл. 132 от Конституцията, като се създават условия и предпоставки за „автоматично” отстраняване на всеки неудобен за някого съдия – само чрез повдигане на обвинение за извършено престъпление от общ характер /дори за престъпление по транспорта и причиняване на ПТП и претърпяна средна телесна повреда/, без последното да има каквото и да е отношение към работата на магистрата и без това да може да е предмет на преценка от съответната колегия във ВСС. По този начин прокуратурата се превръща в напълно всевластен господар на съдебната система, като може чрез централно дирижирано повдигане на обвинения с оглед на конкретна неудобня личност, да манипулира състава на Съда и да си осигурява послушни и удобни съдии по конкретни дела.
Сред гласуваните ден по-рано пък промени в НПК има такива, които пряко противоречат на Решение № 10 от 15.11.2011 г. на КС по к. д. № 6/2011 г., като някои от тях създават на практика специален /извънреден/ ред за разглеждане на дела пред специализираните съдилища, което съчетано с преместването там на подсъдността не просто по вид престъпления, но и по длъжностното качество на обвинените лица, ги превръща на практика в извънреден трибунал в нарушение на чл. 119, ал. 3 от Конституцията! С част от приетите разпоредби се нарушава и конституционно гарантираното право на адвокатска защита в досъдебното производство, което е напълно недопустимо за правова и демократична държава.
Така, в рамките на по-малко от три седмици, внесените от група народни представители предложения за на практика фундаментални промени в ЗСВ и НПК бяха изгласувани на спринт и без дори да са информирани народните представители какво точно гласуват. Това стана и при липса на изискуемите по Закона за нормативните актове обществено обсъждане и задълбочена предварителна оценка на въздействието на законопроектите; при скандално съкращаване на сроковете по правилника на НС за обсъждане на законопроекти между първо и второ гласуване; при множество „поправки на поправките”, внасяни и оттегляни от част от вносителите по първоначалните законопроекти на НПК и ЗСВ /включително и от хора без юридическо образование/, които нямаха нищо общо с първоначално предложените текстове. Това скоростно и немотивирано приемане на радикални изменения в устройствен и в процесуален закон бе откровено газене през основни принципи и традиции на българския парламентаризъм и откровена подигравка с обществото и международните ни партньори, потъпкване на основни принципи на правовата държава.
Стигна се до там председателят на най-голямата парламентарна група практически да се извинява на партньорски организации от Съединените щати, подпомагали финансово през годините не само съсловни организации на магистрати, но и самия ВСС, отделни съдилища и съдебната реформа като цяло, за внесения „антиамерикански законопроект”/както част промените в ЗСВ добиха гражданственост/ и да оттегля част от тях публично. И макар една малка част от скандалните промени да бяха оттеглени, тези, които останаха, будят не по-малко безпокойство!
Нещо повече – от стенограмите на последните заседания на Правната комисия става ясно, че на вносителите на текстове буквално им е било „разяснявано” какво точно съдържат предложенията им по ЗСВ и НПК и какво се гласува от представители на други институции и власти, което означава, че не е проявена свободната воля и вътрешното убеждение на народните представители, а нечия друга воля, което само по себи си влиза в скандално противоречие с разделението на властите и принципите на правовата държава! И всичко това, за да бъдат същите тези промени изгласувани след по-малко от 12 часа от гледането им в Правната комисия отново „ударно” и без реален дебат и в пленарна зала от 60-70 депутати, присъстващи там и формиращи доста съмнително „мнозинство”, далеч от кворума за работа на Народното събрание, разписан в чл. 81 от Конституцията, крайно недостатъчно и напълно непредставително за приемането на такива фундаментални промени в основни устройствени закони за съдебната власт!
Предвид всичко това,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Ви призоваваме да защитите Конституцията и правовия ред в република България, като част от общността на демократичните държави от ЕС, и да упражните правомощията си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията, като върнете за ново обсъждане в Народното събрание приетите законопроекти за изменение и допълнение на ЗСВ и НПК или поне следните разпоредби от законопроектите за изменение и допълнение на ЗСВ и НПК:
От ЗИД на Закона за съдебната власт, вх.но. 754-01-35 от 04/07/2017:
Пар. 1 /кариерен бонус за члeновете на ВСС в края на мандата/, пар. 2 /същото като пар. 1 и за членовете на Инспектората към ВСС/, пар. 3 /ограничаване правото на участие на магистратите в ръководни органи на професионални организации на юристи/, пар. 4 /ограничаване правото на сдружаване на магистратите/и пар. 5 /възможност за пряка интервенция в работата и независимостта на съда чрез „автоматично“ отстраняване на съдии при повдигане на каквото и да е обвинение за тежко престъпление от общ характер/.
От ЗИД на НПК, вх.но. 753-03-14 от 05/07/2017:
пар. 87, създаващ особена подсъдност пред СпНС за определени субекти – лица, заемащи публични длъжности, докато за други такива, заемащи не по-малко отговорни висши длъжност /например членовете на КЗК, КРС, на КФН, на БНБ и пр./, такава „специална” подсъдност не е предвидена?!
пар. 88 /особени съдопроизводствени правила пред СпНС, различни от общите/;
Параграфите, с които се стеснява и ограничава по недопустим начин гарантираното право на адвокатска защита в досъдебното производство на наказателния процес.

03.08.2017