Skip to main content

Независимостта на съда в България в контекста на международните принципи

Ljubo_Avdj_Monica_1Любомир Авджийски от Института за пазарна икономика (ИПИ) разглежда принципа за независимост на съда, който беше подложен на противоречиви тълкувания при дебатите за промени в Конституцията.

Независимостта на съдебната власт и съдиите са постановени в чл. 117 от Конституцията, припомня юристът, участвал във формулирането на седемте идеи за съдебна реформа на Инициатива „Правосъдие за всеки”.

„Основните положения за гарантиране на тази независимост трябва да бъдат закрепени в Конституцията и закона. Тези гаранции не могат да бъдат оставяни на дискрецията/личното усмотрение/ на човек или група от хора. Колкото по-ясно и конкретно са разписани, толкова по-вероятно е независимостта на съда да е реална, а не декларативна.

Функциите и принципите на органите на съдебната власт не са различни за различните страни от демократичния свят. …

Неуместни са аргументите, че всяка страна може да урежда самостоятелно своето правосъдие, които бяха използвани в отговор на искането на част от експертната общност международните стандарти за правосъдие да бъдат спазени в българското законодателство.”

Авджийски изброява основни принципи, които трябва да се гарантират във всяка демократична страна. В Конституцията заляга положението, че съдиите, избрани от съдии, трябва да са по-голямата част от членовете на Висшия съдебен съвет. Това препоръчват в свои становища Венецианската комисия и Консултативният съвет на европейските съдии към Съвета на Европа. Целта е да се предотвратят „всякакво манипулиране или неправомерен натиск”.

Други принципи са законово уредени. Част от тях са залегнали в проекта за промени в Закона за съдебната власт, изготвен от екипа на доскорошния правосъден министър Христо Иванов. Любомир Авджийски припомня и момент от доклад за България на Комисията „Греко” – Група на държавите срещу корупцията:

„„Решенията на Съвета и на помощните органи по въпроси за назначенията на съдиите, кариерното развитие, атестирането и дисциплинарните производства трябва да бъдат вземани от мнозинство, състоящо се от съдии”.

Вижте анализа за независимостта на съда в българската съдебна система, публикуван на сайта на ИПИ. Изброените в него положения ще бъдат анализирани подробно в следващи публикации.